Par projektu

2018. gada 15. janvārī SIA “Liepājas enerģija” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 7.marta noteikumiem Nr. 135 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” noslēdz līgumu Nr.4.3.1.0/17/A/057 par projekta “Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve Liepājā” īstenošanas nosacījumiem un kārtību. Projekta darbību pabeigšana plānota līdz 2018. gada 31. decembrim.

Projekta kopējie izdevumi ir plānoti 1 027 624.78 EUR apmērā , no tiem attiecināmie izdevumi ir 1 013 031.88 EUR  Kohēzijas fonda atbalsta finansējums ir 405 212.75 EUR  jeb 40% no attiecināmajiem izdevumiem. Projekts paredz 4 siltumtrašu posmu ar kopējo garumu aptuveni 1.5 km pārbūvi. Plānotais siltuma zudumu samazinājums ir aptuveni 1340 MWh/gadā.

LV ID EU logo ansamblis KF RGB