Darba vide

Zinošs un savā darbā ieinteresēts darbinieks ir “Liepājas enerģijas” lielākā vērtība, tāpēc labi darba apstākļi, daudzpusīgas apmācības un darbinieku izaugsme ir uzņēmuma personālvadības politikas prioritātes.

Liepājas enerģijas personālvadības politikas stratēģiskie principi:

 • “Liepājas enerģija” galvenā vērtība ir cilvēki;
 • “Liepājas enerģija” kultūra, ētiskās vērtības ir izprastas un tiek ievērotas visos uzņēmuma līmeņos;
 • korporatīvās tradīcijas veidojas un attīstās, pamatojoties uz cilvēku vēlmēm un biznesa iespējām;
 • cilvēkresursu vadībā tiek ievērota atklātība, godīgums un taisnīgums;
 • vadības principi un darba veikšanai nepieciešamā informācija ir komunicēta līdz katram darbiniekam;
 • darbiniekiem tiek radīti vienlīdzīgi apstākļi un vienlīdzīgas attīstības iespējas piedalīties kopējo mērķu sasniegšanā;
 • “Liepājas enerģija” investē darbinieku attīstībā, paaugstinot darba efektivitāti, darbinieku produktivitāti un motivāciju, tādējādi veidojot pozitīvu uzņēmuma un darba devēja tēlu;
 • darbinieki saņem atlīdzību pēc padarītā darba rezultātiem;
 • darbinieku zināšanas ir uzņēmuma biznesa pamats un uzņēmums veicina zināšanu nodošanas kultūras attīstību;
 • cilvēkresursu vadības procesu pamatā ir kompetenču pieeja.

PERSONĀLVADĪBAS MĒRĶI

“Liepājas enerģijas” personālvadības politikas attīstībai 2017. gadā ir  izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Attīstīt uzņēmuma personāla kvalifikāciju, nodrošinot apmācības atbilstoši uzņēmuma stratēģisko mērķu nodrošināšanai
 • Veicināt darbinieku lojalitāti uzņēmumam un izcilu darba izpildi, pilnveidojot materiālās un nemateriālās atlīdzības principus un praktisku to vadību
 • Uzlabot darba drošības un veselības aizsardzības sistēmu

 “Liepājas enerģijas” personālvadības politikas attīstībai 2016. gadā ir  izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Attīstīt uzņēmuma personāla kvalifikāciju, nodrošinot apmācības atbilstoši uzņēmuma stratēģisko mērķu nodrošināšanai (Izpildīts)
 • Ieviest kompetenču pieeju personālvadības jomā un organizēt darbinieku attīstības pārrunas (Izpildīts)
 • Izveidot uzņēmuma iekštīkla lapu, darbinieku augstākai informētībai un iesaistei (Izpildīts)

ATALGOJUMA POLITIKAS PRINCIPI

“Liepājas” enerģijas atalgojuma politikas principi ir veidoti ar mērķi uzturēt motivējošu un konkurētspējīgu atalgojumu vienlaikus racionāli izmantojot finanšu resursus. Galvenie atalgojuma politikas pamatprincipi ir:

 • darbinieku atalgojums ir atkarīgs no darbinieka kvalifikācijas, pieredzes, spējām, attieksmes un ieguldījuma uzņēmuma mērķu sasniegšanā;
 • darbinieku individuālie mērķi/uzdevumi tiek sasaistīti ar uzņēmuma mērķiem;
 • darbinieku atalgojums tiek veidots un uzturēts tā, lai sabalansētu darbinieku atalgojumu ar atalgojuma līmeni darba tirgū.

JAUNU DARBINIEKU PIESAISTE

“Liepājas enerģija” ir atvērta sadarbībai ar profesionālajām izglītības iestādēm un līdzdarbojas dažādos projektos, kas saistīti ar jauniešu profesionālo izaugsmi. Uzņēmuma vadība ir pārliecināta, ka tās pienākums ir radīt iespēju jauniešiem, kuri izvēlējušies studēt ar enerģētiku un inženiertehniskajām zinātnēm saistītus studiju priekšmetus, iepazīties ar siltumapgādes uzņēmumu un tās darbības principiem. Topošais speciālists ir potenciālais darbinieks, tāpēc “Liepājas enerģija”, atbilstoši uzņēmuma iespējām un vajadzībām, nodrošina jauniešiem prakses vietas, organizē ekskursijas un īsteno citas sadarbības formas, sniedzot padziļinātu un profesionālu ieskatu siltumapgādes uzņēmuma ražošanas procesos.