Tirgus attiecības

“Liepājas enerģija” iestājas par atklātu, godīgu un caurspīdīgu komercdarbību, kas veicina izcilu un augstvērtīgu kvalitāti, kā arī nodrošina stabilus rezultātus ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā.

Uzņēmuma ikdienas komercdarbība tiek realizēta atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktām normām un mēs:

 • veicam godīgu un ētisku komercdarbību konkurences noteikumu ietvaros;
 • veicam iepirkumus saskaņā ar iepirkumus regulējošo tiesību aktu prasībām un pret visiem pretendentiem piemērojam vienlīdzības principu;
 • realizējam komercdarbību, kas ir brīva no korupcijas un atbilst konkurences tiesību aktiem

TIRGUS ATTIECĪBU MĒRĶI

“Liepājas enerģijas” tirgus attiecību attīstībai 2018. gadā ir  izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Pievienot centralizētās siltumapgādes sistēmai jaunus klientus un popularizēt pakalpojumu
 • Automatizēt siltumavotu ražošanas un vadības režīmus un ieviest attālinātu vadību
 • Īstenot klientu apmierinātības pētījumu
 • Izstrādāt korupcijas novēršanas un godīgas komercprakses principus
 • Organizēt lielāko klientu tikšanos

“Liepājas enerģijas” tirgus attiecību attīstībai 2017. gadā ir  izvirzīti sekojoši mērķi:BV Certification ISO9001

 • Pievienot centralizētās siltumapgādes sistēmai jaunus klientus un popularizēt pakalpojumu (Izpildīts)
 • Ieviest tiešsaistes sistēmu par siltumenerģijas patēriņa rādījumiem (telemetrija) un popularizēt sistēmas priekšrocības klientiem (Izpildīts)
 • Īstenot klientu apmierinātības pētījumu (Projekts izstrādes stadijā)
 • Organizēt šķeldas piegādātāju tikšanos (Izpildīts)
 • Organizēt lielāko klientu tikšanos (Izpildīts)

KLIENTU APKALPOŠANAS PRINCIPI

"Liepājas enerģijas" speciālisti sadarbībā ar klientiem vienmēr ievēro šādus principus:

 • profesionalitāte
 • reputācija
 • izcila apkalpošanas kvalitāte
 • pieejamība
 • uzticamība
 • tiekšanās būt labākajiem

PAKALPOJUMA KVALITĀTE

“Liepājas enerģija” savas darbības laikā ir izveidojusi stabilu uzņēmumu, pilnveidojot Liepājas centralizēto siltumapgādes sistēmu, veicot siltumavotu un siltumtīklu rekonstrukciju, ieviešot mūsdienīgas un efektīvas tehnoloģijas, siltumenerģijas ražošanā izvēloties atjaunojamos energoresursus, kā arī izveidojusi profesionālu un zinošu vadības komandu. Tāpat viens no uzņēmuma mērķiem vienmēr bijis uzticamas un produktīvas attiecības ar uzņēmuma klientiem un sadarbības partneriem. Tāpēc soli pa solim pilnveidota klientu apkalpošanas kvalitāte un 2016. gadā iegūtais ISO 9001 sertifikāts ir apliecinājums uzņēmuma stabilai attīstībai šajā jomā.

ISO 9001 ir starptautisks kvalitātes pārvaldības standarts, kura pamatā ir tādi labas biznesa prakses pamatprincipi, kā uz klientu apkalpošanu vērsta darbība, darbinieku iesaistīšana pārvaldībā, procesu pieeja, sistēmiska pieeja vadībai, nepārtraukta procesu pilnveidošana, uz faktiem balstītu lēmumu pieņemšana un abpusēji izdevīgas attiecības ar piegādātājiem. ISO 9001 ir vispopulārākā kvalitātes pārvaldības sistēma pasaulē, ko mūsdienās plaši izmanto uzņēmumu darbības efektivitātes uzlabošanai.

ĒTIKAS KODEKSS

“Liepājas enerģijas” Ētikas kodekss nosaka uzņēmuma vērtības un darbinieku ētiskas uzvedības pamatprincipus amata pienākumu pildīšanai.

Ētikas kodekss ir saistošs ikvienam “Liepājas enerģijas” darbiniekam, viņu attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar valsts un nevalstiskām institūcijām, medijiem un biznesa partneriem. Uzņēmuma vadība ar savu piemēru un darba organizāciju veicina Ētikas kodeksa ievērošanu.

Darbinieki savus pienākumus pilda, ievērojot uzņēmuma mērķus un politiku, noteikumus un instrukcijas, kā arī valstī pastāvošos tiesību aktus. Darbinieki pienākumus pilda ar atbildības izjūtu un vienādu attieksmi pret visiem līdzcilvēkiem. Darbinieki ar ētisku uzvedību veido pozitīvas savstarpējās attiecības gan ar darba kolēģiem, gan ar klientiem. Katra darbinieka pienākums ir šīs ētikas normas ievērot, strādāt saskaņā ar tām un pilnveidot tās. Darbinieki cenšas novērst nelikumīgu un Ētikas kodeksā noteiktajiem principiem neatbilstošu rīcību.

Kodekss balstīts uz “Liepājas enerģijas” misiju, darbības stratēģiju, kā arī šādiem ētikas pamatprincipiem:

 • godīgums;
 • lojalitāte;
 • precizitāte;
 • objektivitāte;
 • atklātība;
 • vienlīdzība.

IEPIRKUMU PRINCIPI

“Liepājas enerģijas” iepirkumu politiku nosaka skaidri un atklāti iepirkumu konkursu atlases kritēriji, kas nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem potenciālajiem sadarbības partneriem.

“Liepājas enerģijas” būtiskākie iepirkumu principi, ko uzņēmums ievēro savā darbībā:

 • godīgas konkurences nodrošināšana;
 • iepirkto produktu kvalitāte un drošība;
 • izmaksu efektivitāte.

“Liepājas enerģija” veic iepirkumus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un uzņēmuma iekšējo kārtību.

PRINCIPI SADARBĪBAI AR VIETĒJO KOPIENU

“Liepājas enerģija” veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, un ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Liepājā. Užņēmuma misija nodrošināt Liepājas pilsētu ar centralizētu, drošu un nepārtrauktu siltumapgādi, izmantojot modernas un efektīvas tehnoloģijas un videi draudzīgus energoresursus, piedāvājot klientiem augstas kvalitātes pakalpojumu par konkurētspējīgu cenu un veicinot uzņēmuma ilgtermiņa vērtības palielināšanu.

“Liepājas enerģijai” ir būtiska kvalitatīva sadarbība ar vietējo kopienu, kas ir Liepājas iedzīvotāji, un tā tiek realizēta caur pakalpojumiem, komunikāciju un atbalstu sabiedrībai.

Realizējot ilgtspējīgu attīstību un sociālo korporatīvo atbildību pret vietējo kopienu, “Liepājas enerģija” ievēro šādus principus:

 • sniedz iedzīvotājiem objektīvu, savlaicīgu, noderīgu un aktuālu informāciju, kas saistīta ar uzņēmuma darbību un siltumapgādes nozari. “Liepājas enerģijas” darbinieku komunikācija atbilst ētikas un pieklājības normām; uzņēmuma komunikācija ir vērsta uz to, lai nodrošinātu caurspīdīgumu un atklātību par uzņēmuma darbību, savukārt klientu datiem tiek nodrošināta Latvijas Republikas likumdošanai atbilstoša konfidencialitāte;
 • sniedz savas profesionālās zināšanas jauniešu izglītošanā par siltumapgādes jautājumiem, energoefektivitāti un apkārtējās vides aizsardzību, tādējādi investējot nākotnes darbiniekos vai sadarbības partneros;
 • atbalsta dažādus projektus un aktivitātes, kas vērsti uz vietējās kopienas – primāri bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām, pensionāru un maznodrošinātu personu – labklājības paaugstināšanu. Kā arī motivē darbiniekus justies atbildīgiem pret sabiedrību un apkārtējo vidi kopumā, vienlaikus veicinot uzņēmuma vērtību nostiprināšanos ikdienas darbā. Uzņēmums iesaistās tikai tādos pasākumos, kas atbilst uzņēmuma vīzijai, misijai un vērtībām.

“Liepājas enerģija” pastāvīgi analizē ietekmi uz vietējo kopienu ar šādiem rīkiem:

 • klientu apkalpošanas tālruni 63488866;
 • “Liepājas enerģijas”mājas lapā iekļauto formu viedokļa sniegšanai;
 • administrējot Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. e-pastu, izvērtējot klientu saņemtās sūdzības un ierosinājumus;
 • veicot ikgadēju klientu apmierinātības pētījumu;
 • organizējot ikgadēju lielāko klientu Sarunu pēcpusdienu;
 • risinot klientu jautājumus klātienē Klientu apkalpošanas daļā.

PRINCIPI SADARBĪBAI AR VALSTS UN NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM

Īstenojot uzņēmējdarbības intereses un risinot nozarei svarīgus jautājumus, “Liepājas enerģija” sadarbojas ar šādām valsts un nevalstiskajām organizācijām:

Biedrība "Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija” (LSUA) – “Liepājas enerģija” ir LSUA biedrs. LSUA pārstāv biedru intereses, attīstot centralizēto siltumapgādi un koģenerāciju.

AS “Latvenergo” – “Liepājas enerģijas” lielākais īpašnieks (51%). “Liepājas enerģija”pastāvīgi sniedz Liepājas pilsētas domei aktuālo informāciju, kā arī atbilstoši kompetencei piedalās darba grupās.

Liepājas pilsētas dome – “Liepājas enerģijas” īpašnieks (39%). “Liepājas enerģija”pastāvīgi sniedz Liepājas pilsētas domei aktuālo informāciju, kā arī atbilstoši kompetencei piedalās darba grupās.

Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra” – sadarbības partneris, konsultējoties jautājumos par pilsētas siltumapgādes perspektīvas attīstību.

Latvijas Personāla vadīšanas asociācija (LPVA) – “Liepājas enerģija” ir LPVA biedrs, pārstāvot uzņēmuma intereses asociācijā. LPVA mērķis ir veicināt personāla vadīšanas popularitāti Latvijā, celt personāla speciālistu un vadītāju kompetenci, kā arī amata prestižu darba tirgū, lai parādītu efektīva personāla vadīšanas darba pozitīvo ietekmi uz uzņēmumu veiksmīgu darbību.