Vides aizsardzība

Vides ilgtspēja ir viens no “Liepājas enerģijas” darbības pamatprincipiem – gan būvējot jaunās koģenerācijas stacijas un rekonstruējot pilsētas siltumtīklus, gan plānojot ikdienas uzņēmuma darbību. Izvēloties iekārtas un aprīkojumu, domāts par to, lai tas kalpotu ilgi, droši un radītu vismazāko ietekmi uz apkārtējās vides izmaiņām. Lielākais uzņēmuma solis šajā virzienā ir bijis lēmums par atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumenerģijas ražošanā – kopš 2012. gada galvenais ražošanas energoresurss ir koksnes šķelda.

Tāpat uzņēmums informē un izglīto sabiedrību jautājumos par energoefektivitāti un “zaļās” enerģijas būtisko lomu apkārtējās vides saglabāšanā.

Īstenojot savu uzņēmuma darbību, “Liepājas enerģija” vadās arī pēc Liepājas pilsētas domes 2014. gadā apstiprinātās Liepājas ilgtspējas stratēģijas enerģētikā 2014. – 2020. gadam.

VIDES AIZSARDZĪBAS MĒRĶI

“Liepājas enerģijas” vides aizsardzībai 2018. gadā ir  izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Atbildīgi izmantot ūdens resursus
 • Efektīvi apsaimniekot vidi degradējošās ēkas
 • Veicināt darbinieku veselīga dzīvesveida pasākumus

“Liepājas enerģijas” vides aizsardzībai 2017. gadā ir  izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Ieviest energopārvaldības standartu ISO 50001 (Izpildīts)
 • Atbildīgi izmantot ūdens resursus (Izpildīts)
 • Efektīvi apsaimniekot vidi degradējošās ēkas (Izpildīts)
 • Veicināt darbinieku veselīga dzīvesveida pasākumus (Izpildīt)

VIDES POLITIKAS PRINCIPI

“Liepājas enerģijas” Vides aizsardzības politikas mērķis ir uzņēmuma vides snieguma nepārtraukta uzlabošana, nosakot efektīvus tehnoloģisko procesu režīmus, ieviešot jaunākās pieejamās tehnoloģijas un racionāli izmantojot primāros energoresursus.

Īstenojot uzņēmuma darbību atbilstoši noteiktajai Vides aizsardzības politikai, “Liepājas enerģija” ievēro šādus galvenos pamatprincipus:

 • pildīt Latvijas Republikas vides tiesību prasības;
 • nepārtraukti ierobežot un mazināt negatīvo ietekmi uz vidi, samazinot piesārņojošo vielu emisiju vidē
 • novērtēt jauno projektu un biznesa plāna ietekmi uz vidi
 • siltumenerģijas ražošanā, tās pārvadē un piegādē nodrošinot jaunu, videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu;
 • nodrošināt pārdomātu un racionālu dabas resursu izmantošanu
 • identificēt un maksimāli samazināt iespējamos vides riskus:
  1. ūdens resursu izmantošana un aizsardzība
  2. gaisa aizsardzība
  3. atkritumu apsaimniekošana
  4. ķīmisko vielu un produktu izmantošana un apsaimniekošana
 • nodrošināt vides tiesību aktu prasības CO2 emisiju kvotu tirdzniecības procesā
 • veidot darbinieku vides apziņu katrā darbavietā
 • nodrošināt atbildīgo darbinieku kompetenci vides jautājumos

ENERGOPĀRVALDĪBA

Apliecinot, ka SIA "Liepājas enerģija" savā darbībā pārvalda racionālu un efektīvu enerģijas izmantošanu, 2017. gadā uzņēmums saņēmis energopārvaldības sistēmas sertifikātu, kas atbilst starptautiskā standarta ISO 50001:2011 prasībām. Energopārvaldības sistēmas mērķis ir uzlabot energoefektivitāti un veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, kā rezultātā, racionāli izmantojot uzņēmuma resursus, tiktu samazināta gan ietekme uz apkārtējo vidi, gan arī uzņēmuma enerģijas izmaksas. Sertifikāta saņemšana ir arī apliecinājums labai vides pārvaldības praksei, kas atbilst Liepājas pilsētas pašvaldības 2014. gadā apstiprinātajai Liepājas ilgtspējas stratēģijai enerģētikā 2014. – 2020. gadam.

Energopārvaldes sistēmas pamatprincipi:Sunshine-ISO50001

 • veikt nepārtrauktu energoefektivitātes rādītāju izvērtēšanu
 • kontrolēti un efektīvi izmantot enerģijas resursus, lai samazinātu darbības ietekmi uz vidi un uzņēmuma enerģijas izmaksas
 • rūpēties par atbildīgo darbinieku kompetenci un nodrošināt nepieciešamos resursus mērķu sasniegšanai energopārvaldības jomā, tādējādi veicinot darbinieku izpratni par energoefektivitātes pilnveides iespējām

ISO 50001 ir Energopārvaldības sistēmas standarts, kas definē lietošanas un prasību norādījumus, kuri palīdz izveidot un uzturēt energopārvaldības sistēmu organizācijās neatkarīgi no to darbības nozares. Standarta mērķis ir uzlabot enerģijas izmantošanas efektivitāti, samazināt siltumnīcas gāzu emisiju un citas saistītās ietekmes un samazināt enerģijas izmaksas.

ZAĻĀS IZCILĪBAS BALVA VVD Zalas izcilibas balva logo

2017. gadā "Liepājas enerģija" saņēma Valsts vides dienesta (VVD) iedibināto “Zaļās izcilības balvu”. Balva ir apliecinājums, ka uzņēmumā vides aizsardzības normatīvo aktu prasības tiek ievērotas visaugstākajā līmenī, un uzņēmums mērķtiecīgi un regulāri veic ieguldījumu vides aizsardzībā un apkārtējās vides saglabāšanā. Zaļās izcilības apliecinājums tiek piešķirts uz trīs gadiem, iekļaujot visus nominantus Zaļajā sarakstā, kas pieejams Valsts vides dienesta mājaslapā http://www.vvd.gov.lv/. “Zaļās izcilības balva” tiek pasniegta kopš 2015. gada. 

INICIATĪVAS

“Liepājas enerģijas” vadībai ir svarīgi savu uzņēmējdarbību realizēt atbilstoši apkārtējās vides ilgtspējas saglabāšanai. Tāpat arī uzņēmuma darbinieki ar savu piemēru tiecas stiprināt sabiedrībā viedokli, ka nepieciešams rūpēties par apkārtējo vidi, saglabājot to drošu un sakoptu – katru gadu uzņēmums piedalās dažādās iniciatīvās, kas veicina izpratni par ilgtspējīgas vides saglabāšanu

Sadarbība ar augstākajām un profesionālajām izglītības iestādēm – “Liepājas enerģija” sadarbojas ar PIKC Liepājas Valsts tehnikumu, Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāli un Liepājas Universitāti, organizējot vieslekcijas, ekskursijas, praktiskās nodarbības, kā arī nodrošinot studentiem prakses iespējas uzņēmumā – ar mērķi izglītot un pilveidot jauniešu, kuri izvēlējušies ar vides aizsardzību un inženiertehnisko zinātņu jomām saistītus studiju virzienus – profesionālās zināšanās. “Liepājas enerģija” ir pārliecināta, ka ieguldījums jauniešos ir zinoši un profesionāli nākotnes darbinieki

Lielā Talka – 2017. gadā “Liepājas enerģija” sadarbībā ar uzņēmuma lielāko klientu un sadarbības partneri SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” Lielās Talkas laikā sakopa liepājnieku iecienītu pastaigu vietu līdzās Karostas tiltam.  Savukārt 2016. gadā uzņēmuma darbinieki sakopa pašvaldības zaļās zonas teritoriju līdzās gāzes koģenerācijas stacijai Tukuma ielā 2a un šajā teritorijā iestādīja desmit pilsētas simbolus – liepas

Zemes stunda – Jau vairākus gadus “Liepājas enerģija” piedalās iniciatīvā Zemes stunda, kuras laikā tiek izslēgts ēku fasādes apgaismojumu divos objektos – biokoģenerācijas stacijā, Kaiju ielā 33 un gāzes koģenerācijas stacijā, Tukuma ielā 2A, Liepājā, kā arī iespēju robežās samazināts elektroenerģijas patēriņš abos objektos, neietekmējot nepārtrauktu un drošu ražošanas procesu norisi