KĀDI DOKUMENTI NEPIECIEŠAMI, LAI JURIDISKA PERSONA VARĒTU NOSLĒGT LĪGUMU AR LIEPĀJAS ENERĢIJU PAR SILTUMENERĢIJAS PIEGĀDI UN LIETOŠANU?

Ar dzīvojamās mājas pārvaldnieku, namu apsaimniekotāju vai dzīvokļu īpašnieku biedrību, vai ar nedzīvojamo telpu īpašnieku vai nomnieku – juridisku personu – "Liepājas enerģija" slēdz atsevišķu līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu.

Pieteikt objekta pieslēgumu centralizētās siltumapgādes sistēmai iespējams "Liepājas enerģjijas" Klientu apkalpošanas daļā Liepājā, Ludviķa ielā 15, uzrādot sekojošus dokumentus:

  • iesniegumu līguma noslēgšanai (norādot līguma slēdzēju, juridisko adresi, objekta adresi, līguma priekšmetu – apkure, karstais ūdens, ventilācija, tehniskos datus par apsildāmo objektu: platība, būvtilpums, karstā ūdens patērētāju skaits u.c., līguma sākuma termiņu, bankas rekvizītus, pilnvaroto personu);
  • objekta izvietojuma plānu (topogrāfiju);
  • zemes gabala robežu plānu;
  • zemesgrāmatas kopiju;
  • pilnvaru tehnisko noteikumu pieprasīšanai un saņemšanai;
  • īpašumu tiesības apstiprinoša dokumenta kopiju;
  • komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
  • PVN maksātāja reģistrācijas apliecību;
  • Personu apliecinošu dokumentu uzņēmuma pārstāvim.