Investīcijas

No 2006. līdz 2016. gadam uzņēmuma "Liepājas enerģija" kopējās investīcijas ir 56,2 milj. eiro.

Paveiktais:

  • pārtraukta neefektīva elektroenerģijas ražošana ar tvaika turbīnām;
  • optimizēts kopējais pilsētas siltumtīklu garums;
  • likvidēta četru cauruļu sistēma;
  • rekonstruēti 85% pilsētas siltumtīklu, izmantojot modernus un mūsdienīgus materiālus;
  • izbūvētas piecas jaunas autonomas katlu mājas;
  • rekonstruētas divas katlu mājas, vēl divas – modernizētas;
  • paaugstināta siltumsistēmas efektivitāte;
  • visi patērētāju objekti aprīkoti ar uzskaites mēraparātiem;
  • ieviesta siltumskaitītāju attālinātās nolasīšanas un pārraudzības sistēma;
  • ierīkoti 280 individuālie siltummezgli.