Uzņēmuma ikdienas komercdarbība tiek realizēta atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktām normām un mēs:

 • veicam godīgu un ētisku komercdarbību konkurences noteikumu ietvaros;
 • veicam iepirkumus saskaņā ar iepirkumus regulējošo tiesību aktu prasībām un pret visiem pretendentiem piemērojam vienlīdzības principu;
 • realizējam komercdarbību, kas ir brīva no korupcijas un atbilst konkurences tiesību aktiem.

Tirgus attiecības mērķi

“Liepājas enerģija” tirgus attiecību attīstībai 2020. gadā ir  izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Vismaz vienu reizi ceturksnī piedalīties seminārā/lekcijā un izglītot iedzīvotājus/ klientus par siltumenerģijas jautājumiem;
 • Pievienot centralizētās siltumapgādes sistēmai jaunus klientus ar kopējo slodzi 2,25 MW ;
 • Vismaz vienu reizi gadā organizēt sadarbības partneru un piegādātāju izglītošanas pasākumu.

“Liepājas enerģija” tirgus attiecību attīstībai 2019. gadā ir  izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Pievienot centralizētās siltumapgādes sistēmai jaunus klientus un popularizēt pakalpojumu (Izpildīts)
 • Organizēt tikšanās ar klientiem un interesentiem (Izpildīts)

“Liepājas enerģija” tirgus attiecību attīstībai 2018. gadā ir  izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Pievienot centralizētās siltumapgādes sistēmai jaunus klientus un popularizēt pakalpojumu (Izpildīts)
 • Automatizēt siltumavotu ražošanas un vadības režīmus un ieviest attālinātu vadību (Izpildīts)
 • Īstenot klientu apmierinātības pētījumu (Izpildīts)
 • Organizēt lielāko klientu tikšanos (Izpildīts)
 • Izstrādāt uzņēmuma mārketinga politiku (Izpildīts)

“Liepājas enerģija” tirgus attiecību attīstībai 2017. gadā ir  izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Pievienot centralizētās siltumapgādes sistēmai jaunus klientus un popularizēt pakalpojumu (Izpildīts)
 • Ieviest tiešsaistes sistēmu par siltumenerģijas patēriņa rādījumiem (telemetrija) un popularizēt sistēmas priekšrocības klientiem (Izpildīts)
 • Izstrādāt korupcijas novēršanas un godīgas komercprakses principus (Izpildīts)
 • Īstenot klientu apmierinātības pētījumu (Izpildīts)
 • Organizēt šķeldas piegādātāju tikšanos (Izpildīts)
 • Organizēt lielāko klientu tikšanos (Izpildīts)

Klientu apkalpošanas principi

Liepājas enerģijas speciālisti sadarbībā ar klientiem vienmēr ievēro šādus principus:

 • profesionalitāte
 • reputācija
 • izcila apkalpošanas kvalitāte
 • pieejamība
 • uzticamība
 • tiekšanās būt labākajiem

Pakalpojuma kvalitāte

Atbilstoši ISO 9001 standartu kvalitātes pārvaldībai uzņēmums apņemas nodrošināt Liepājas pilsētu ar centralizētu, drošu un nepārtrauktu siltumapgādi, atbilstoši saistošiem normatīviem aktiem un klientu individuālām vajadzībām. Darbības nodrošināšanai uzņēmums izmanto modernas un efektīvas tehnoloģijas un videi draudzīgus energoresursus, kā arī nepārtraukti uzlabo uzņēmuma vadības sistēmu un pilnveido esošo pakalpojumu atbilstoši tirgus pieprasījumam. Uzņēmums rūpējas par savu darbinieku kompetenci, profesionalitāti un darba vidi, tādējādi veicinot darbu izpildi augstā kvalitātē. Uzņēmuma vadība un darbinieki apzinās klientu apmierinātības nozīmi.

Energopārvaldības politika atbilstoši ISO 50001 standartiem paredz uzlabot uzņēmuma iekārtu energoefektivitāti, veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un realizēt ražošanas iekārtu un objektu modernizāciju. Politikas pamatprincipi nosaka veikt nepārtrauktu energoefektivitātes rādītāju izvērtēšanu, kontrolēti un efektīvi izmantot enerģijas resursus, lai samazinātu gan ietekmi uz vidi, gan arī uzņēmuma enerģijas izmaksas. Uzņēmums rūpējas par atbildīgo darbinieku kompetenci un nodrošina nepieciešamos resursus mērķu sasniegšanai energopārvaldības jomā, tādējādi veicinot darbinieku izpratni par energoefektivitātes rīcībām (pilnveides iespējām).

Ētikas kodekss

Liepājas enerģijas Ētikas kodekss nosaka uzņēmuma vērtības un darbinieku ētiskas uzvedības pamatprincipus amata pienākumu pildīšanai.

Ētikas kodekss ir saistošs ikvienam Liepājas enerģijas darbiniekam, viņu attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar valsts un nevalstiskām institūcijām, medijiem un biznesa partneriem. Uzņēmuma vadība ar savu piemēru un darba organizāciju veicina Ētikas kodeksa ievērošanu.

Darbinieki savus pienākumus pilda, ievērojot uzņēmuma mērķus un politiku, noteikumus un instrukcijas, kā arī valstī pastāvošos tiesību aktus. Darbinieki pienākumus pilda ar atbildības izjūtu un vienādu attieksmi pret visiem līdzcilvēkiem. Darbinieki ar ētisku uzvedību veido pozitīvas savstarpējās attiecības gan ar darba kolēģiem, gan ar klientiem. Katra darbinieka pienākums ir šīs ētikas normas ievērot, strādāt saskaņā ar tām un pilnveidot tās. Darbinieki cenšas novērst nelikumīgu un Ētikas kodeksā noteiktajiem principiem neatbilstošu rīcību. Kodekss balstīts uz Liepājas enerģijas misiju, vīziju, vērtībām, darbības stratēģiju, kā arī uz tādiem ētikas pamatprincipiem kā godīgums, lojalitāte, precizitāte, objektivitāte, atklātība un vienlīdzība.

2019. gadā uzņēmumā nav kontatēti ētikas normu, pārvalības principu, godīgas komercprakses pārkāpumi un korupcjas gadījumi.

Korupcijas novēršanas un godīgas komercprakses politika

Liepājas enerģijas korupcijas novēršanas un godīgas komercprakses politikas mērķis ir īstenot uzņēmuma darbinieku godprātīgu attieksmi un rīcību savu darba pienākumu izpildē, objektivitāti, augstu ētikas standartu ievērošanu un krāpnieciskas, korumpētas, nelikumīgas vai negodprātīgas rīcības nepieļaušanu savā darbībā. Politika cieši saistīti ar Liepājas enerģijas vērtībām, ētikas kodeksa, klientu apkalpošanas un pakalpojuma sniegšanas pamatprincipiem.
Politika ietver noteiktus un uz ētikas normām balstītus rīcības principus visu līmeņu lēmumu pieņemšanā, darījumu attiecībās, uzņēmuma komunikācijā ar darbiniekiem, biznesa partneriem, medijiem, klientiem un citām personām.

Iepirkumu principi

Liepājas enerģijas iepirkumu politiku nosaka skaidri un atklāti iepirkumu konkursu atlases kritēriji, kas nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem potenciālajiem sadarbības partneriem.

Liepājas enerģijas būtiskākie iepirkumu principi, ko uzņēmums ievēro savā darbībā:

 • godīgas konkurences nodrošināšana;
 • iepirkto produktu kvalitāte un drošība;
 • izmaksu efektivitāte.

Liepājas enerģija veic iepirkumus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un uzņēmuma iekšējo kārtību.

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI