Izstrādātajos projektos Talsu un Slimnīcas ielā atbalsta paredzēto koku ciršanu

Liepājas Apstādījumu uzraudzības komisija iepazinusies ar sabiedrības izteikto viedokli publiskajā apspriešanā saistībā ar plānoto šķeldas katlu mājas būvniecību Slimnīcas ielā 2 un dzīvnieku kapsētas izveidi Talsu ielā 2 un atkārtoti izskatīja iesniegto projektu skices, lai pieņemtu gala lēmumu.

Izstrādājot būvprojektus, to autori – projektētāji – vērsās pašvaldībā, prasot Apstādījumu uzraudzības komisijai atļauju paredzēt koku ciršanu, lai varētu kvalitatīvi realizēt izstrādātos risinājumus. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, par atsevišķu koku ciršanu publiskās vietās nepieciešams uzklausīt sabiedrības viedokli, organizējot publisko apspriešanu.

SIA “BM-projekts”, izstrādājot būvprojektu objektam “Dzīvnieku kapsētas un ielas posma izbūve Talsu ielā 2”, pašvaldībai lūdza atļauju paredzēt 34 koku ciršanu. Apstādījumu uzraudzības komisija secināja, ka viens melnalksnis un divas liepas ir bojātas vai daļēji dzīvotspēju zaudējušas un atzīstamas par bīstamām, tādēļ publiskā apspriešana to nozāģēšanai nav organizējama. Par divu parasto liepu un viena melnalkšņa nozāģēšanu pieprasīts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums. Saņemtajā atzinumā pārvalde norādīja, ka divu parasto liepu nozāģēšana nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīvajiem aktiem, bet melnalksni rekomendē saglabāt, norādot tā ainavisko un ekoloģisko nozīmīgumu dabas daudzveidības saglabāšanā.

Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai no 27. jūlija līdz 5. augustam tika nodota 30 koku ciršanas iecere. Savu viedokli izteica četri respondenti, no kuriem divi izteica atbalstu, norādot, ka pilsētā nepieciešama dzīvnieku kapsētas izveide, viens – daļēju atbalstu, norādot, ka nepieciešams izvērtēt, vai nepieciešams izzāģēt visus kokus, bet viens respondents neatbalstīja ieceri, norādot, ka koki netraucē un projektu iespējams īstenot citā vietā, kur koki neaug.

Apstādījumu uzraudzības komisija, izskatot Talsu ielas 2 koku ciršanas ierosmi atkārtoti, pieņēma galējo lēmumu – neatbalstīt četru ozolu nozāģēšanu, jo tie pēc arboristu vērtējuma ir vērtīgi un labā stāvoklī. Tāpat komisija norādīja Dabas aizsardzības pārvaldes rekomendāciju rast iespēju saglabāt vienu melnalksni, kā arī ieteica saglabāt vēl vienu ozolu. Konceptuāls atbalsts sniegts par 26 koku ciršanu, ņemot vērā to, ka projektā paredzēts paaugstināt zemes kārtu un ir liela iespējamība, ka koki nokaltīs.

Savukārt SIA “Liepājas enerģija”, izstrādājot būvniecības ieceri “Šķeldas noliktavas un katlu mājas būvniecība Slimnīcas iela 2”, pašvaldībai lūdza atļauju paredzēt 58 koku ciršanu. Apstādījumu uzraudzības komisija, apskatot situāciju dabā, secināja, ka 22 koku ciršanai, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem, nav nepieciešama pašvaldības atļauja. Savukārt divi baltalkšņi ir bojāti vai daļēji dzīvotspēju zaudējuši un atzīstami par bīstamiem, tādēļ to nozāģēšanai publiskā apspriešana nav nepieciešama.

No 27. jūlija līdz 5. augustam publiskajai apspriešanai tika nodota 34 koku nozāģēšanas iecere, kas atrodas plānoto būvju un ceļa vietā. Viedokli apspriešanā izteica pieci respondenti, no kuriem četri izteica atbalstu, pamatojot ar to, ka katlu mājas būvniecība ir vajadzīga, jo nepieciešams mazināt atkarību no dabasgāzes, bet viens respondents, kurš ir pret, izteica viedokli, lai koki turpina aug un projektu īsteno citā vietā, kur koki neaug.

Apstādījumu uzraudzības komisija, izskatot koku ciršanas ierosmi atkārtoti, pieņēma galējo lēmumu – konceptuāli atbalstīt koku ciršanu Slimnīcas ielā 2.

Pieņemot lēmumu, komisija ņēma vērā gan publiskās apspriešanas rezultātus, gan arī atkārtoti izvērtēja projektētāja iesnieguma atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu un citus aspektus.

Apstādījumu uzraudzības komisijas lēmums projekta izstrādātājiem ir jāņem vērā, izstrādājot būvprojekta precizējumus un tā gala redakciju.

Informāciju par citām publiskajām apspriešanām un to rezultātus skatīt pašvaldības mājaslapas sadaļā “Aktuālās apspriešanas”: https://www.liepaja.lv/aktualas-apspriesanas/

Papildu informācijai sazināties ar Apstādījumu uzraudzības komisiju, zvanot pa tālruni: 63 404 418 vai rakstot uz e-pastu: [email protected].

 

Informāciju sagatavoja:

Liepājas pilsētas Būvvaldes

sabiedrisko attiecību speciāliste

Dace Freidenfelde

Tālrunis: 28 300 797

E-pasts: [email protected]

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI