“Liepājas enerģijas” 2017. gada darbības rezultāti

SIA “Liepājas enerģija” dalībnieki – AS “Latvenergo”, Liepājas pilsētas dome un SIA “Enerģijas risinājumi” 11. aprīlī apstiprināja uzņēmuma 2017. gada pārskatu. Uzņēmums aizvadītajā gadā strādājis veiksmīgi, sasniedzot 17,387 milj. eiro apgrozījumu.

Par 2017. gada galvenajiem attīstības virzieniem “Liepājas enerģija” bija noteikusi pieaugumu jauno klientu sektorā, izbūvējot jaunus pieslēgumus, un energopārvaldības sistēmas ieviešanu atbilstoši ISO 50001:2011 standartam. Paralēli uzņēmums turpināja modernizēt pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmu un īstenoja vairākus būtiskus pasākumus, mazinot uzņēmuma darbības radīto ietekmi uz vidi.

Uzņēmums aizvadītajā gadā realizējis 215 tūkst. megavatstundas (MWh) siltumenerģijas un 44 tūkst. MWh elektroenerģijas; 2016. gadā realizētās enerģijas apjoms bija līdzīgs. Siltumenerģijas zudumi siltumtīklu pārvades un sadales sistēmā sastāda 12,7% no kopējās siltumtīklos nodotās siltumenerģijas. Arī 2017. gadā galvenais siltumenerģijas ražošanas energoresurss bija koksnes šķelda – tās īpatsvars kurināmā bilancē pieaudzis līdz 62%.

Uzņēmuma apgrozījums pārskata periodā bija 17,387 milj. eiro, kas attiecībā pret iepriekšējo pārskata periodu ir pieaudzis par 3,4% – ieņēmumu palielinājums skaidrojams ar garāku apkures sezonu un elektroenerģijas iepirkuma cenas pieaugumu. 2017. gadā “Liepājas enerģijas” ikgadējās saimnieciskās darbības peļņa saglabājās 2016. gada līmenī, un bija 3,206 milj. eiro. Pārskata periodā 2017. gada saimnieciskās darbības peļņai tiek pieskaitīta arī nodokļu reformas rezultātā reversētā atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa summa 1,593 milj. eiro*.

Pārskata gadā “Liepājas enerģija” turpināja jaunu pieslēgumu izbūvi, centralizētajai siltumapgādes sistēmai pievienojot 51 jauna klienta objektus ar kopējo slodzi 4,89 megavati (MW). Tāpat, paaugstinot pilsētas siltumapgādes sistēmas drošību un efektivitāti, uzņēmums rekonstruējis 2,5 km pilsētas siltumtīklu – tai skaitā atjaunojis siltumtīklus trijos Liepājas pilsētas pašvaldības īstenotās pagalmu labiekārtošanas programmas objektos –, un atjaunojis cauruļvadu izolāciju 4,5 km siltumtīklu, kas atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pagrabos. Turpmākajos divos gados modernizēti tiks arī atlikušie 7% pilsētas siltumtīklu, tādējādi līdz 2020. gadam uzņēmums būs pilnībā modernizējis Liepājas siltumapgādes tīklu infrastruktūru.

2017. gadā “Liepājas enerģija” ieviesa energopārvaldības sistēmu atbilstoši standarta LVS EN ISO 50001:2012 prasībām, vēl stingrāk definējot savu rīcību energoresursu izmantošanā un energoefektivitātes paaugstināšanā. Viens no pasākumiem, kas pakāpeniski tiek ieviests uzņēmumā elektroenerģijas patēriņa samazināšanai, ir energoefektīva apgaismojuma ierīkošana – uzņēmuma biroja telpās pēc spuldžu nomaiņas pārskata gadā izdevies panākt 4 420 kilovatstundu (kWh) ietaupījumu. Šogad energoefektīva apgaismojuma sistēma tiek uzstādīta arī biokoģenerācijas un gāzes koģenerācijas stacijās. Uzņēmums turpinājis īstenot arī citas aktivitātes, kas vērstas uz apkārtējās vides aizsardzību un ilgtspēju – pārskatīta un atjaunota uzņēmuma vides politika, nosakot vides pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus. Pārskata periodā “Liepājas enerģija”, turpinot savā īpašumā esošo īpašumu, kas nav nepieciešami uzņēmuma darbības nodrošināšanai, apsaimniekošanu, izsolē pārdevusi trīs objektus.

“Liepājas enerģija” 2017. gadā, paaugstinot klientu – namu īpašnieku, apsaimniekotāju un pārvaldnieku – iespējas sekot līdzi un regulēt ēkas siltumenerģijas patēriņu, nodrošināja klientiem tiešsaistes pieeju pārvaldītās ēkas siltumenerģijas datiem. Pārskata perioda beigās ar pieejas datiem siltumenerģijas skaitītāju attālinātās mērījumu nolasīšanas sistēmai uzņēmums nodrošina 176 klientus par 480 objektiem.

“Liepājas enerģija” arī 2018. gadā mērķtiecīgi turpina uzņēmuma biznesa plāna 2015.–2024. gadam īstenošanu, paredzot siltumavotu un to iekārtu vadības sistēmu modernizāciju, pilsētas siltumtīklu rekonstrukciju – tai skaitā, piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu –, jaunu klientu piesaisti, energoefektivitātes paaugstināšanu ražošanas un administrācijas objektos, kā arī videi draudzīgu tehnoloģiju un procesu īstenošanu ražošanas un ikdienas darbā.

* 2017. gada 28. jūlijā tika pieņemts jauns Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likums, kas stājās spēkā ar 2018. gada 1. janvāri un kas paredz atšķirīgu UIN piemērošanas kārtību salīdzinājumā ar bijušo UIN likumā noteikto. Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma un Starptautisko grāmatvedības standartu nosacījumiem atliktā nodokļa saistības netiek atzītas. Iepriekšējos gados uzkrātās (sākot no 1997. g. līdz 2017. g.) atzītās atliktā nodokļa saistības (1,593 milj. eiro) tiek reversētas 2017. gada pelņas vai zaudējumu aprēķinā. Atliktā nodokļa reversēšana neietekmē SIA “Liepājas enerģija” naudas plūsmu un nepalielina finanšu līdzekļus.

Par SIA “Liepājas enerģija”

SIA “Liepājas enerģija” ir dibināta 2005. gadā un nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, sadali, pārvadi un realizāciju Liepājas pilsētā, kā arī ar elektroenerģijas ražošanu un realizāciju. Uzņēmums apkalpo gandrīz 700 dzīvojamo māju, kā arī skolas, bērnudārzus, iestādes un uzņēmumus; kopējais Liepājas centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklu garums ir 100 kilometri. SIA “Liepājas enerģija” akcionāri ir AS “Latvenergo” (51%), Liepājas pilsētas dome (39%) un SIA “Enerģijas risinājumi” (10%); uzņēmumā strādā 84 darbinieki.

Papildu informācija:
Agija Tērauda,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 63425673
E-pasts: [email protected]
www.liepajasenergija.lv

facebook.com/Liepajas.energijatwitter.com/Liepajas_energy

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI