Iepirkuma procedūra “Projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbu un servisa darbu veikšana biomasas siltumavota ar kopējo jaudu 4 MW izveidei Alsungas ielā 40B, Liepājā”

Izziņošanas datums
27.07.2023.
Procedūra

SIA “Liepājas enerģija”, rēģ. Nr 42103035386, juridiskā adrese: Ludviķa iela 15, Liepājā, LV-3401, izsludina iepirkuma procedūru “Projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbu un servisa darbu veikšana biomasas siltumavota ar kopējo jaudu 4 MW izveidei Alsungas ielā 40B, Liepājā”(identifikācijas Nr. LE2023/07-13).

Iepirkuma priekšmets: biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, ietverot nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu piegādi un uzstādīšanu, iekārtu ieregulēšanu un nodošanu ekspluatācijā, apkalpojošā personāla apmācību darbam katlumājā, kā arī katlu mājas servisa darbu veikšanu  Alsungas ielā 40B, Liepājā.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā: Iepirkumi – Liepājas Enerģija (liepajasenergija.lv), ka arī paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja publikācijas vadības sistēmā.

Personiski ar iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties SIA “Liepājas enerģija” birojā, Ludviķa iela 15, Liepājā, LV-3401, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2023. gada 28. augustam, plkst. 11:00 Ludviķa ielā 15, Liepājā, LV-3401, personīgi vai nosūtot pa pastu.

Nolikums_27.07.2023.

Pielikums_27.07.2023.

 

Komisijas atbildes uz pretendenta jautājumiem:

Atbildes_17.08.2023.

Atbildes_22.08.2023.

Ģenplāns ar tīkliem_22.08.2023.

Kontaktpersona

Uzņēmuma iepirkumu speciāliste Jeļena Trofimenko, tālr.: +37126523249, e-pasts: [email protected]., tehniskajos jautājumos: Tehniskās daļas vadītājs Māris Reinfelds, tālrunis (+371) 63480955, mob. tālr. +371 29493408, e-pasta adrese: [email protected].

 

Pieteikumi jāiesniedz
Līdz 2023. gada 28. augusta plkst. 11.00
Statuss
Pabeigts
Uzvarētājs

SIA “Liepājas enerģija” iepirkuma „Projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbu un servisa darbu veikšana biomasas siltumavota ar kopējo jaudu 4 MW izveidei Alsungas ielā 40B, Liepājā”(identifikācijas Nr.LE2023/07-13) komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma nosacījumiem, pieņēma lēmumu par atbilstošu nolikuma prasībām saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu, atzīt AS “UPB”, reģ. Nr. 42103000187, piedāvājumu ar cenu 3 234 475.00 EUR (trīs miljoni divi simti trīsdesmit četri tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci eiro, 00 centi), bez PVN.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI