Iepirkuma procedūra “Projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbu un servisa darbu veikšana biomasas siltumavota ar kopējo jaudu 4 MW izveidei Slimnīcas ielā 2, Liepājā”(identifikācijas Nr. LE2022/07-12).

Izziņošanas datums
08.07.2022.
Procedūra

 

SIA “Liepājas enerģija”, rēģ. Nr 42103035386, juridiskā adrese: Ludviķa iela 15, Liepājā, LV-3401, izsludina iepirkuma procedūru “Projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbu un servisa darbu veikšana biomasas siltumavota ar kopējo jaudu 4 MW izveidei Slimnīcas ielā 2, Liepājā”(identifikācijas Nr. LE2022/07-12). Iepirkuma procedūra tiek veikta Eiropas savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3.kārta” ietvaros.

Iepirkuma priekšmets: biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, ietverot nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu piegādi un uzstādīšanu, iekārtu ieregulēšanu un nodošanu ekspluatācijā, apkalpojošā personāla apmācību darbam katlumājā, kā arī katlu mājas servisa darbu veikšanu  Slimnīcas iela 2, Liepājā.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā: Iepirkumi – Liepājas Enerģija (liepajasenergija.lv), ka arī paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja publikācijas vadības sistēmā.

Personiski ar iepirkuma procedūras dokumentiem Kandidātiem ir iespēja iepazīties SIA “Liepājas enerģija” birojā, Ludviķa iela 15, Liepājā, LV-3401, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2022. gada 08. augustam, plkst. 11:00 Ludviķa ielā 15, Liepājā, LV-3401, personīgi vai nosūtot pa pastu.

 

Nolikums_08.07.2022.

Tehniskās specifikācijas 2.pielikums_08.07.2022.

TP_AR_1_visparigie_raditaji_08.07.2022.

TP_AR_2_skeldas_noliktavas_un katlu_majas_plans_08.07.2022.

TP_AR_3_skeldas_noliktavas_un_katlu_majas_jumta_plans_08.07.2022.

TP_AR_4_skeldas_noliktavas_un_katlu_majas_kopskata_shema_08.07.2022.

TP_AR_5_fasade_asis_1_4_08.07.2022.

TP_AR_6_fasade_asis_4_1_08.07.2022.

TP_AR_7_fasade_asis_A_D_08.07.2022.

TP_AR_8_fasade_asis_D_A_08.07.2022.

TP_GP_1_generalais_plans_08.07.2022.

TP_Skaidrojošais_apraksts_08.07.2022.

Būvatļauja

Atbildes uz pretendentu jautājumiem:

Pretendentu jautājumi_26.07.2022.

Pretendentu jautājumi_01.08.2022.

Kontaktpersona
Iepirkumu speciāliste Jeļena Trofimenko, tālr.: +37126523249, e-pasts: [email protected].
Pieteikumi jāiesniedz
Līdz 2022. gada 8. augusta plkst. 11.00
Statuss
Pabeigts
Uzvarētājs

SIA “Liepājas enerģija” iepirkuma „Projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbu un servisa darbu veikšana biomasas siltumavota ar kopējo jaudu 4 MW izveidei Slimnīcas ielā 2, Liepājā”(identifikācijas Nr.LE2022/07-12) komisija, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma nosacījumiem, ir pieņēmusi lēmumu par nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu, atzīt AS “UPB”, reģistrācijas Nr. 42103000187, piedāvājumu ar cenu 3 251 550.00 EUR (trīs miljoni divi simti piecdesmit viens tūkstotis pieci simti piecdesmit eiro, 00 centi) bez PVN.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI