Sāk būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes darbus

Projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Liepājā” ietvaros š.g. 4. aprīlī uzņēmums “Liepājas enerģija” no Liepājas būvvaldes saņem atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, Slimnīcas ielas 2, katlumājas projektam “Šķeldas noliktavas un katlu mājas būvniecība Slimnīcas iela 2, Liepāja” un sāk būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes darbus.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu. Kohēzijas fonda finansējums: atbalsta summa ir 40,00% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 166 400,00 EUR (viens miljons viens simts sešdesmit seši tūkstoši četri simti eiro).

Projekta mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un potenciāli jaunajiem patērētājiem, lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas pašreizējā līmenī, kā arī uzlabot katlumājas darbības efektivitāti.

 

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI