Projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Liepājā” ietvaros š.g. 7. aprīlī uzņēmums “Liepājas enerģija” no Liepājas būvvaldes saņem atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, Slimnīcas ielas 2, katlumājas projekta daļai “Šķeldas noliktavas un katlu mājas būvniecība Slimnīcas iela 2, Liepāja” un uzsāk sagatavošanās darbus būvdarbu veikšanai.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu. Kohēzijas fonda finansējums: atbalsta summa ir 40,00% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 166 400,00 EUR (viens miljons viens simts sešdesmit seši tūkstoši četri simti eiro).

Projekta mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un potenciāli jaunajiem patērētājiem, lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas pašreizējā līmenī, kā arī uzlabot katlumājas darbības efektivitāti.

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI