SIA “Liepājas enerģija” personālvadības politikas stratēģiskie principi:

 • Uzņēmuma galvenā vērtība ir cilvēki;
 • Uzņēmuma kultūra, ētiskās vērtības ir izprastas un tiek ievērotas visos uzņēmuma līmeņos;
 • Uzņēmuma korporatīvās tradīcijas veidojas un attīstās, pamatojoties uz cilvēku vēlmēm un biznesa iespējām;
 • Cilvēkresursu vadībā tiek ievērota atklātība, godīgums un taisnīgums;
 • Vadības principi un darba veikšanai nepieciešamā informācija ir komunicēta līdz katram darbiniekam;
 • Darbiniekiem tiek radīti vienlīdzīgi apstākļi un vienlīdzīgas attīstības iespējas piedalīties kopējo mērķu sasniegšanā;
 • Uzņēmums investē darbinieku attīstībā, paaugstinot darba efektivitāti, darbinieku produktivitāti un motivāciju, tādējādi veidojot pozitīvu uzņēmuma un darba devēja tēlu;
 • Darbinieki saņem atlīdzību pēc padarītā darba rezultātiem;
 • Darbinieku zināšanas ir uzņēmuma biznesa pamats un uzņēmums veicina zināšanu nodošanas kultūras attīstību;
 • Cilvēkresursu vadības procesu pamatā ir kompetenču pieeja.

Visās darbības jomās uzņēmums ievēro cilvēka pamattiesības, kas nostiprinātas LR Satversmē, likumos un Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos. Darba vide un procesi tiek veidoti tā, lai nepieļautu iespēju, ka tiktu aizskartas vai pārkāptas, ciktāl uzņēmums to spēj ietekmēt, SIA “Liepājas enerģija” un tā apakšuzņēmēju darbinieku cilvēktiesības. Uzņēmumā atbildīgā persona par kvalitātes vadības sistēmu ir Klientu projektu vadītājs.

Darba vides mērķi

Personālvadības politikas attīstībai 2023. gadā ir izvirzīti sekojoši mērķi:

 • veikt personāla attīstības pārrunas un pilnveidot kompetences atbilstoši to rezultātam;
 • uzlabot darba apstākļus, pilnveidojot darba drošības un veselības aizsardzības sistēmu.

Personālvadības politikas attīstībai 2022. gadā ir izvirzīti sekojoši mērķi:

 • veikt personāla attīstības pārrunas un pilnveidot kompetences atbilstoši to rezultātam (daļēji izpildīts);
 • pilnveidot kārtību par papildus sociālajām garantijām darbiniekiem (izpildīts);
 • uzlabot darba apstākļus, pilnveidojot darba drošības un veselības aizsardzības sistēmu (izpildīts).

Atalgojuma politikas principi

Uzņēmuma atalgojuma politikas principi ir veidoti ar mērķi uzturēt motivējošu un konkurētspējīgu atalgojumu vienlaikus racionāli izmantojot finanšu resursus. Galvenie atalgojuma politikas pamatprincipi ir:

 • darbinieku atalgojums ir atkarīgs no darbinieka kvalifikācijas, pieredzes, spējām, attieksmes un ieguldījuma uzņēmuma mērķu sasniegšanā;
 • darbinieku individuālie mērķi/uzdevumi tiek sasaistīti ar uzņēmuma mērķiem;
 • darbinieku atalgojums tiek veidots un uzturēts tā, lai sabalansētu darbinieku atalgojumu ar atalgojuma līmeni darba tirgū.

Jaunu darbinieku piesaiste

“Liepājas enerģija” ir atvērta sadarbībai ar profesionālajām izglītības iestādēm un līdzdarbojas dažādos projektos, kas saistīti ar jauniešu profesionālo izaugsmi. Uzņēmuma vadība ir pārliecināta, ka tās pienākums ir radīt iespēju jauniešiem, kuri izvēlējušies studēt ar enerģētiku un inženiertehniskajām zinātnēm saistītus studiju priekšmetus, iepazīties ar siltumapgādes uzņēmumu un tās darbības principiem. Topošais speciālists ir potenciālais darbinieks, tāpēc, atbilstoši uzņēmuma iespējām un vajadzībām, nodrošina jauniešiem prakses vietas, organizē ekskursijas un īsteno citas sadarbības formas, sniedzot padziļinātu un profesionālu ieskatu siltumapgādes uzņēmuma ražošanas procesos.

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI