Liepājas enerģijas personālvadības politikas stratēģiskie principi:

 • Liepājas enerģija galvenā vērtība ir cilvēki;
 • Liepājas enerģija kultūra, ētiskās vērtības ir izprastas un tiek ievērotas visos uzņēmuma līmeņos;
 • korporatīvās tradīcijas veidojas un attīstās, pamatojoties uz cilvēku vēlmēm un biznesa iespējām;
 • cilvēkresursu vadībā tiek ievērota atklātība, godīgums un taisnīgums;
 • vadības principi un darba veikšanai nepieciešamā informācija ir komunicēta līdz katram darbiniekam;
 • darbiniekiem tiek radīti vienlīdzīgi apstākļi un vienlīdzīgas attīstības iespējas piedalīties kopējo mērķu sasniegšanā;
 • Liepājas enerģija investē darbinieku attīstībā, paaugstinot darba efektivitāti, darbinieku produktivitāti un motivāciju, tādējādi veidojot pozitīvu uzņēmuma un darba devēja tēlu;
 • darbinieki saņem atlīdzību pēc padarītā darba rezultātiem;
 • darbinieku zināšanas ir uzņēmuma biznesa pamats un uzņēmums veicina zināšanu nodošanas kultūras attīstību;
 • cilvēkresursu vadības procesu pamatā ir kompetenču pieeja.

Visās darbības jomās Liepājas enerģija ievēro cilvēka pamattiesības, kas nostiprinātas LR Satversmē, likumos un Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos. Darba vide un procesi tiek veidoti tā, lai nepieļautu iespēju, ka tiktu aizskartas vai pārkāptas, ciktāl uzņēmums to spēj ietekmēt, Liepājas enerģijas un tā apakšuzņēmēju darbinieku cilvēktiesības.

Personālvadības mērķi

Liepājas enerģijas personālvadības politikas attīstībai 2019. gadā ir izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Pilnveidot darbinieku kompetences un profesionālo kvalifikāciju;
 • Pilnveidot darbinieku materiālās un nemateriālās atlīdzības principus, paaugstinot lojalitāti un izcilu darba izpildi;
 • Uzlabot darba apstākļus, pilnveidot darba drošības un veselības aizsardzības sistēmu;

Liepājas enerģijas personālvadības politikas attīstībai 2018. gadā ir izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Ieviest darbinieku apmierinātības pētījumu (Izpildīts)
 • Ieviest GDPR prasības privātpersonu datiem (Izpildīts) 
 • Attīstīt personāla kvalifikāciju, pilnveidot materiālās un nemateriālās atlīdzības principus, uzlabot darba drošības un veselības aizsardzības sistēmu (Izpildīts)

Liepājas enerģijas personālvadības politikas attīstībai 2017. gadā ir izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Attīstīt uzņēmuma personāla kvalifikāciju, nodrošinot apmācības atbilstoši uzņēmuma stratēģisko mērķu nodrošināšanai (Izpildīts)
 • Veicināt darbinieku lojalitāti uzņēmumam un izcilu darba izpildi, pilnveidojot materiālās un nemateriālās atlīdzības principus un praktisku to vadību (Izpildīts)
 • Uzlabot darba drošības un veselības aizsardzības sistēmu (Izpildīts)

Atalgojuma politikas principi

“Liepājas” enerģijas atalgojuma politikas principi ir veidoti ar mērķi uzturēt motivējošu un konkurētspējīgu atalgojumu vienlaikus racionāli izmantojot finanšu resursus. Galvenie atalgojuma politikas pamatprincipi ir:

 • darbinieku atalgojums ir atkarīgs no darbinieka kvalifikācijas, pieredzes, spējām, attieksmes un ieguldījuma uzņēmuma mērķu sasniegšanā;
 • darbinieku individuālie mērķi/uzdevumi tiek sasaistīti ar uzņēmuma mērķiem;
 • darbinieku atalgojums tiek veidots un uzturēts tā, lai sabalansētu darbinieku atalgojumu ar atalgojuma līmeni darba tirgū.

Jaunu darbinieku piesaiste

Liepājas enerģija ir atvērta sadarbībai ar profesionālajām izglītības iestādēm un līdzdarbojas dažādos projektos, kas saistīti ar jauniešu profesionālo izaugsmi. Uzņēmuma vadība ir pārliecināta, ka tās pienākums ir radīt iespēju jauniešiem, kuri izvēlējušies studēt ar enerģētiku un inženiertehniskajām zinātnēm saistītus studiju priekšmetus, iepazīties ar siltumapgādes uzņēmumu un tās darbības principiem. Topošais speciālists ir potenciālais darbinieks, tāpēc Liepājas enerģija, atbilstoši uzņēmuma iespējām un vajadzībām, nodrošina jauniešiem prakses vietas, organizē ekskursijas un īsteno citas sadarbības formas, sniedzot padziļinātu un profesionālu ieskatu siltumapgādes uzņēmuma ražošanas procesos.

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI