Sabiedrības iesaistes mērķi

“Liepājas enerģijas” sabiedrības iesaistes attīstībai 2019. gadā ir izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Jaunu objektu pieslēgšana;
 • Klientu attiecību un uzņēmuma tēla uzlabošana;.

“Liepājas enerģijas” sabiedrības iesaistes attīstībai 2018. gadā ir izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Organizēt skolēnu un studentu ekskursijas uzņēmuma ražošanas objektos (Izpildīts)
 • Izglītot un iesaistīt iedzīvotājus aktivitātēs par siltumenerģiju, energoefektivitāti, vides ilgtspēju (Izpildīts)
 • Organizēt fotokonkursu par siltumenerģiju sadarbībā ar Liepājas izglītības iestādēm (Izpildīts)
 • Publiskot uzņēmuma jauno mājas lapu (Izpildīts)
 • Īstenot klientu apmierinātības pētījumu (Izpildīts)

“Liepājas enerģijas” sabiedrības iesaistes attīstībai 2017. gadā ir izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Izglītot un iesaistīt iedzīvotājus aktivitātēs par siltumenerģiju, energoefektivitāti, vides ilgtspēju (Izpildīts)
 • Organizēt projektu par siltumenerģiju un energoefektivitāti sadarbībā ar biedrību “Latvijas zinātnes centru apvienība” “ZINOO” Liepājas filiāli (Izpildīts)
 • Organizēt Atvērto durvju dienu (Izpildīts)
 • Izstrādāt sabiedrības atbalsta politiku (Izpildīts)
 • Atjaunot uzņēmuma mājas lapu www.liepajasenergija.lv (Izpildīts)

Principi sadarbībai ar vietējo kopienu

“Liepājas enerģijai” ir būtiska kvalitatīva sadarbība ar vietējo kopienu, kas ir Liepājas iedzīvotāji, un tā tiek realizēta caur pakalpojumiem, komunikāciju un atbalstu sabiedrībai. Realizējot ilgtspējīgu attīstību un sociālo korporatīvo atbildību pret vietējo kopienu, “Liepājas enerģija” ievēro šādus principus:

 • sniedz iedzīvotājiem objektīvu, savlaicīgu, noderīgu un aktuālu informāciju, kas saistīta ar uzņēmuma darbību un siltumapgādes nozari. “Liepājas enerģijas” darbinieku komunikācija atbilst ētikas un pieklājības normām; uzņēmuma komunikācija ir vērsta uz to, lai nodrošinātu caurspīdīgumu un atklātību par uzņēmuma darbību, savukārt klientu datiem tiek nodrošināta Latvijas Republikas likumdošanai atbilstoša konfidencialitāte;
 • sniedz savas profesionālās zināšanas jauniešu izglītošanā par siltumapgādes jautājumiem, energoefektivitāti un apkārtējās vides aizsardzību, tādējādi investējot nākotnes darbiniekos un sadarbības partneros;
 • atbalsta dažādus projektus un aktivitātes, kas vērsti uz vietējās kopienas – primāri bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām, pensionāru un maznodrošinātu personu – labklājības paaugstināšanu. Kā arī motivē darbiniekus justies atbildīgiem pret sabiedrību un apkārtējo vidi kopumā, vienlaikus veicinot uzņēmuma vērtību nostiprināšanos ikdienas darbā. Uzņēmums iesaistās tikai tādos pasākumos, kas atbilst uzņēmuma vīzijai, misijai un vērtībām.

Sadarbībai ar vietējo kopienu “Liepājas enerģija” uztur šādus komunikācijas kanālus:

Sadarbība ar valsts un nevalstiskajām organizācijām

Dalība nacionālās biedrībās un profesionālās organizācijās “Liepājas enerģijai” sniedz informāciju par enerģētikas un saistīto nozaru aktualitātēm un nodrošina interešu pārstāvniecību nacionālo un starptautisko politikas dokumentu, tiesību aktu un standartu izstrādē:

 • Biedrība Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija (LSUA)www.lsua.lv – “Liepājas enerģija” ir LSUA biedrs. LSUA pārstāv biedru intereses, attīstot centralizēto siltumapgādi un koģenerāciju. 2018. gadā “Liepājas enerģijas” valdes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Bērziņš ievēlēts par LSUA viceprezidentu.
 • AS “Latvenergo”www.latvenergo.lv – “Liepājas enerģijas” lielākais īpašnieks (51%). “Liepājas enerģija” pastāvīgi sniedz “Latvenergo” struktūrvienībām aktuālo informāciju, kā arī atbilstoši kompetencei piedalās darba grupās.
 • Liepājas pilsētas domewww.liepaja.lv – Liepājas enerģijas īpašnieks (39%). Liepājas enerģija pastāvīgi sniedz Liepājas pilsētas domes struktūrvienībām aktuālo informāciju, kā arī atbilstoši kompetencei piedalās darba grupās.
 • Rīgas p/a Rīgas enerģētikas aģentūrawww.rea.riga.lv – sadarbības partneris, konsultējoties jautājumos par pilsētas siltumapgādes perspektīvas attīstību.
 • Latvijas Personāla vadīšanas asociācija (LPVA)www.lpva.lv – Liepājas enerģija ir LPVA biedrs, pārstāvot uzņēmuma intereses asociācijā. LPVA mērķis ir veicināt personāla vadīšanas popularitāti Latvijā, celt personāla speciālistu un vadītāju kompetenci, kā arī amata prestižu darba tirgū, lai parādītu efektīva personāla vadīšanas darba pozitīvo ietekmi uz uzņēmumu veiksmīgu darbību.
 • Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtswww.incsr.eu – kopš 2016. gada Liepājas enerģija piedalās Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētajā Latvijas Ilgtspējas indeksā, kura pamatā ir starptautiski atzīta metodoloģija uzņēmumu ilgtspējas un korporatīvās atbildības novērtēšanai.

Korporatīvā sociālā atbildība

Galvenie “Liepājas enerģijas” realizētie sabiedrības atbalsta principi ir ietverti uzņēmuma misijā un vērtībās – nodrošināt Liepājas pilsētu ar centralizētu, drošu un nepārtrauktu siltumapgādi, izmantojot modernas un efektīvas tehnoloģijas un videi draudzīgus energoresursus, piedāvājot klientiem augstas kvalitātes pakalpojumu par konkurētspējīgu cenu un veicinot uzņēmuma ilgtermiņa vērtības palielināšanu.

Īstenojot korporatīvo sociālo atbildību “Liepājas enerģija” atbalsta šādas jomas:

 • zinātne un izglītība. “Liepājas enerģijas” mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par eksaktajiem priekšmetiem un inženiertehniskajām profesijām
 • vides ilgtspēja. Viens no “Liepājas enerģijas” darbības pamatprincipiem ir atbildīga rīcība pret apkārtējo vidi, tāpēc uzņēmums veicina sabiedrības – primāri bērnu un jauniešu – izglītošanu par vides aizsardzību, zaļo domāšanu un energoefektivitāti
 • sociālā atbildība. “Liepājas enerģija” kā sociāli atbildīgs uzņēmums veicina personu ar īpašām vajadzībām – primāri bērnu un jauniešu –, pensionāru un maznodrošinātu personu labklājības paaugstināšanu, atbalstot sporta un kultūras pasākumu realizēšanu, rehabilitācijas aktivitāšu īstenošanu, mācību līdzekļu, speciālā inventāra un citu nepieciešamo līdzekļu iegādi materiāli tehniskās bāzes papildināšanai

Aktivitātes, kas netiek atbalstītas:

 • aktivitātes ar neskaidri formulētiem principiem un/vai apšaubāmu sabiedrisko nozīmīgumu
 • uz savtīgām, merkantilām interesēm orientētas aktivitātes
 • reliģiska un/vai politiska satura aktivitātes vai arī aktivitātes, kas var asociēt ar šādu saturu

Pieteikumu vērtēšanas kritēriji:

 • atbilstība. “Liepājas enerģija” vērtē, kā pieteiktā aktivitāte saskan ar uzņēmuma darbības mērķiem, vērtībām un noteiktajām atbalsta jomām
 • ilgtspēja. “Liepājas enerģija” vērtē pieteiktās aktivitātes ilgtermiņa iespaidu un sabiedrisko labumu, spēju turpināties arī pēc atbalsta sniegšanas, kā arī turpina jau īstenotas un iesāktas atbalsta programmas
 • nozīme vietējā kopienā. “Liepājas enerģija” vērtē aktivitātes nozīmi vietējā kopienā, ņemot vērā iesaistīto skaitu no īstenotās aktivitātes

Pieteikumus var iesniegt organizācijas, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar “Sabiedriskā labuma organizāciju likumu”. Saņemtos pieteikumus 30 dienu laikā izvērtē “Liepājas enerģijas” valde; lēmums tiek pieņemts, ņemot vērā uzņēmuma iespējas un pieteikuma atbilstību. Par rezultātiem pretendents tiek informēts, atbildi nosūtot uz pieteikumā norādītās kontaktpersonas e-pastu, pasta adresi vai sazinoties pa tālruni.

“Liepājas enerģijas” tiesības sniegt sabiedrībai atbalstu dāvinājumu (ziedojumu) veidā regulē likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”.

Atbildīgā persona jautājumos par dāvinājumiem (ziedojumiem): Lietvedība; tālrunis: 63425904, e-pasts: info@liepajasenergija.lv.

Realizētie sabiedrības atbalsta projekti

LATVIJAS JAUNIEŠU ORGANIZĀCIJA TELLUS

Liepājas enerģija, veicinot jaunatnes profesionālo interešu attīstību un personības izaugsmi, atbalstīja Latvijas Jauniešu organizācijas Tellus pasākuma Eiropas Jauniešu parlamenta Latvijas pārstāvniecības 25. reģionālās sesijas norisi Liepājā 2017. gada maijā.

LIELAIS DZINTARS

Liepājas enerģija, sniedzot ieguldījumu vietējās kopienas vērtību nostiprināšanā un tradīciju uzturēšanā, kā arī sniedzot atbalstu pilsētas reprezentēšanā Latvijas un starptautiskā līmenī, atbalstīja koncertzāles Lielais dzintars Latvijas Valsts simtgadei veltītā koncertuzveduma Kurzemes gredzens lielkoncerta Pūt vējiņi norises īstenošanu 2017. gada novembrī.

PIEJŪRAS SLIMNĪCA

Liepājas enerģija, rūpējoties par dzīves kvalitātes uzlabošanu bērniem ar īpašām vajadzībām, nodrošināja Psihiatriskās klīnikas bērnu nodaļas personāla apmācību alternatīvo ārstniecības metožu apgūšanai un materiāli tehniskās bāzes papildināšanu.

SAMĀRIEŠU FONDS

Liepājas enerģija, rūpējoties par dzīves kvalitātes uzlabošanu bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, atbalstīja Nodibinājuma Samāriešu fonds organizēto Ziemassvētku koncertuzvedumu Valsts sociālā aprūpes centra “Kurzeme” filiāles “Liepāja” iemītniekiem.

LIEPĀJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBA

Liepājas enerģija, rūpējoties par vietējās kopienas labklājību un dzīves kvalitātes uzlabošanu  cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem un maznodrošinātām personām, atbalstīja Liepājas Neredzīgo biedrības mērķi iegādāties speciālu pacēlēju, kas atvieglo pārvietošanās iespējas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI