Sabiedrības iesaistes mērķi

Sabiedrības iesaistes attīstībai 2023. gadā ir izvirzīti sekojoši mērķi:

 • veicināt sabiedrības informētību par topošo škeldas katlumāju Slimnīcas ielā 2;
 • sagatavot un publicēt Ilgtspējas gada pārskatu par 2023. gadu.

Sabiedrības iesaistes attīstībai 2022. gadā ir izvirzīti sekojoši mērķi:

 • jaunu sekotāju piesaiste uzņēmuma sociālajiem kontiem (izpildīts);
 • izglītot iedzīvotājus par siltumenerģijas jautājumiem/vismaz viena aktivitāte mēnesī (izpildīts).

Principi sadarbībai ar vietējo kopienu

“Liepājas enerģijai” ir būtiska kvalitatīva sadarbība ar vietējo kopienu, kas ir Liepājas iedzīvotāji, un tā tiek realizēta caur pakalpojumiem, komunikāciju un atbalstu sabiedrībai. Realizējot ilgtspējīgu attīstību un sociālo korporatīvo atbildību pret vietējo kopienu, “Liepājas enerģija” ievēro šādus principus:

 • sniedz iedzīvotājiem objektīvu, savlaicīgu, noderīgu un aktuālu informāciju, kas saistīta ar uzņēmuma darbību un siltumapgādes nozari. “Liepājas enerģijas” darbinieku komunikācija atbilst ētikas un pieklājības normām; uzņēmuma komunikācija ir vērsta uz to, lai nodrošinātu caurspīdīgumu un atklātību par uzņēmuma darbību, savukārt klientu datiem tiek nodrošināta Latvijas Republikas likumdošanai atbilstoša konfidencialitāte;
 • sniedz savas profesionālās zināšanas jauniešu izglītošanā par siltumapgādes jautājumiem, energoefektivitāti un apkārtējās vides aizsardzību, tādējādi investējot nākotnes darbiniekos un sadarbības partneros;
 • atbalsta dažādus projektus un aktivitātes, kas vērsti uz vietējās kopienas – primāri bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām, pensionāru un maznodrošinātu personu – labklājības paaugstināšanu. Kā arī motivē darbiniekus justies atbildīgiem pret sabiedrību un apkārtējo vidi kopumā, vienlaikus veicinot uzņēmuma vērtību nostiprināšanos ikdienas darbā. Uzņēmums iesaistās tikai tādos pasākumos, kas atbilst uzņēmuma vīzijai, misijai un vērtībām.

Sadarbībai ar vietējo kopienu “Liepājas enerģija” uztur šādus komunikācijas kanālus:

Sadarbība ar valsts un nevalstiskajām organizācijām

Dalība nacionālās biedrībās un profesionālās organizācijās “Liepājas enerģijai” sniedz informāciju par enerģētikas un saistīto nozaru aktualitātēm un nodrošina interešu pārstāvniecību nacionālo un starptautisko politikas dokumentu, tiesību aktu un standartu izstrādē:

 • Biedrība Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija (LSUA)www.lsua.lv – “Liepājas enerģija” ir LSUA biedrs. LSUA pārstāv biedru intereses, attīstot centralizēto siltumapgādi un koģenerāciju. 2018. gadā “Liepājas enerģijas” valdes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Bērziņš ievēlēts par LSUA viceprezidentu.
 • AS “Latvenergo”www.latvenergo.lv – “Liepājas enerģijas” lielākais īpašnieks (51%). “Liepājas enerģija” pastāvīgi sniedz “Latvenergo” struktūrvienībām aktuālo informāciju, kā arī atbilstoši kompetencei piedalās darba grupās.
 • Liepājas pilsētas domewww.liepaja.lv – Liepājas enerģijas īpašnieks (39%). Liepājas enerģija pastāvīgi sniedz Liepājas pilsētas domes struktūrvienībām aktuālo informāciju, kā arī atbilstoši kompetencei piedalās darba grupās.
 • Rīgas p/a Rīgas enerģētikas aģentūrawww.rea.riga.lv – sadarbības partneris, konsultējoties jautājumos par pilsētas siltumapgādes perspektīvas attīstību.
 • Latvijas Personāla vadīšanas asociācija (LPVA)www.lpva.lv – Liepājas enerģija ir LPVA biedrs, pārstāvot uzņēmuma intereses asociācijā. LPVA mērķis ir veicināt personāla vadīšanas popularitāti Latvijā, celt personāla speciālistu un vadītāju kompetenci, kā arī amata prestižu darba tirgū, lai parādītu efektīva personāla vadīšanas darba pozitīvo ietekmi uz uzņēmumu veiksmīgu darbību.
 • Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtswww.incsr.eu – kopš 2016. gada Liepājas enerģija piedalās Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētajā Latvijas Ilgtspējas indeksā, kura pamatā ir starptautiski atzīta metodoloģija uzņēmumu ilgtspējas un korporatīvās atbildības novērtēšanai.

Korporatīvā sociālā atbildība

Galvenie “Liepājas enerģijas” realizētie sabiedrības atbalsta principi ir ietverti uzņēmuma misijā un vērtībās – nodrošināt Liepājas pilsētu ar centralizētu, drošu un nepārtrauktu siltumapgādi, izmantojot modernas un efektīvas tehnoloģijas un videi draudzīgus energoresursus, piedāvājot klientiem augstas kvalitātes pakalpojumu par konkurētspējīgu cenu un veicinot uzņēmuma ilgtermiņa vērtības palielināšanu.

Īstenojot korporatīvo sociālo atbildību “Liepājas enerģija” atbalsta šādas jomas:

 • zinātne un izglītība. “Liepājas enerģijas” mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par eksaktajiem priekšmetiem un inženiertehniskajām profesijām
 • vides ilgtspēja. Viens no “Liepājas enerģijas” darbības pamatprincipiem ir atbildīga rīcība pret apkārtējo vidi, tāpēc uzņēmums veicina sabiedrības – primāri bērnu un jauniešu – izglītošanu par vides aizsardzību, zaļo domāšanu un energoefektivitāti
 • sociālā atbildība. “Liepājas enerģija” kā sociāli atbildīgs uzņēmums veicina personu ar īpašām vajadzībām – primāri bērnu un jauniešu –, pensionāru un maznodrošinātu personu labklājības paaugstināšanu, atbalstot sporta un kultūras pasākumu realizēšanu, rehabilitācijas aktivitāšu īstenošanu, mācību līdzekļu, speciālā inventāra un citu nepieciešamo līdzekļu iegādi materiāli tehniskās bāzes papildināšanai

Aktivitātes, kas netiek atbalstītas:

 • aktivitātes ar neskaidri formulētiem principiem un/vai apšaubāmu sabiedrisko nozīmīgumu
 • uz savtīgām, merkantilām interesēm orientētas aktivitātes
 • reliģiska un/vai politiska satura aktivitātes vai arī aktivitātes, kas var asociēt ar šādu saturu

Pieteikumu vērtēšanas kritēriji:

 • atbilstība. “Liepājas enerģija” vērtē, kā pieteiktā aktivitāte saskan ar uzņēmuma darbības mērķiem, vērtībām un noteiktajām atbalsta jomām
 • ilgtspēja. “Liepājas enerģija” vērtē pieteiktās aktivitātes ilgtermiņa iespaidu un sabiedrisko labumu, spēju turpināties arī pēc atbalsta sniegšanas, kā arī turpina jau īstenotas un iesāktas atbalsta programmas
 • nozīme vietējā kopienā. “Liepājas enerģija” vērtē aktivitātes nozīmi vietējā kopienā, ņemot vērā iesaistīto skaitu no īstenotās aktivitātes

Pieteikumus var iesniegt organizācijas, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar “Sabiedriskā labuma organizāciju likumu”. Saņemtos pieteikumus 30 dienu laikā izvērtē “Liepājas enerģijas” valde; lēmums tiek pieņemts, ņemot vērā uzņēmuma iespējas un pieteikuma atbilstību. Par rezultātiem pretendents tiek informēts, atbildi nosūtot uz pieteikumā norādītās kontaktpersonas e-pastu, pasta adresi vai sazinoties pa tālruni.

“Liepājas enerģijas” tiesības sniegt sabiedrībai atbalstu dāvinājumu (ziedojumu) veidā regulē likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”.

Atbildīgā persona jautājumos par dāvinājumiem (ziedojumiem): Sabiedrisko attiecību speciāliste, tālrunis: 63425904, e-pasts: [email protected].

Realizētie sabiedrības atbalsta projekti 2022. gadā

 • Liepājas Neredzīgo biedrībai tika piešķirts finansējums pirts izbūvei sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā “Dvēseles Veldzes dārzs”, Pāvilostas novadā, Ziemupē. Būvniecība plānota respektējot vides pieejamības principus cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, lai tā būtu pieejama gan cilvēkiem ar redzes traucējumiem, gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem un cita veida saslimšanām.
 • Uzņēmums atbalsta “zaļo domāšanu”, šķirojot sadzīves atkritumus – papīra, kartona, plastmasas, stikla, metāla un skārda izstrādājumus, kā arī baterijas, akumulatorus un ražošanas laikā radušos bīstamos atkritumus.
 • Finansiāls atbalsts grāmatas “liepājiņa: neparasta interjeru grāmata” izdošanai, daļēji līdzfinansējot izdevuma tipogrāfijas izmaksas. Neparastā nterjeru grāmata apskata publiskus vai privātus – pilna laika, darba laika, brīvlaika 29 liepājnieku interjerus, kas iekārtoti profesionāli, pašdarināti vai, kas ir būvinterjeri, no kuriem vairākums noteikti ir uzņēmuma “Liepājas enerģija” klientu telpas. Profesionalitāte, kvalitāte un atbildība īpaši pret apkārtējo vidi ir arī grāmatas līdzautoru vērtības.
 • Ziedojums labdarības organizācijām “Ziedot.lv” un “Tabitas sirds”. Ziedojumu mērķis ir atbalstīt ziedojuma saņēmēja sabiedriskā labuma darbību, atbalstot labdarības projektu Ukrainas cilvēkiem. Šim mērķim nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura, tā realizācija ir labdarību un filantropiju veicinoša, un tā izpaužas ziedojuma saņēmēja organizētos un atbalstītos projektos un pasākumos.
 • Ziedojums – elektrības ģenerators un ugunsdzēšamie aparāti, kas sadarbībā ar labdarības organizāciju “Tabitas sirds” tika” nogādāti Ukrainā.
 • Finansiāls atbalsts basketbola klubam “Liepāja” un futbola klubam “Liepāja”.

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI