Izvēloties iekārtas un aprīkojumu, domāts par to, lai tas kalpotu ilgi, droši un radītu vismazāko ietekmi uz apkārtējās vides izmaiņām. Lielākais uzņēmuma solis šajā virzienā ir bijis lēmums par atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumenerģijas ražošanā – kopš 2012. gada galvenais ražošanas energoresurss ir koksnes šķelda. Tāpat uzņēmums informē un izglīto sabiedrību jautājumos par energoefektivitāti un “zaļās” enerģijas būtisko lomu apkārtējās vides saglabāšanā.

 

Vides aizsardzības mērķi

Vides aizsardzībai 2023. gadā ir izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Sagatavot un izdot Ilgtspējas pārskatu par 2022. gadu;
 • Efektīvi izmantot ūdens resursus: siltumtrašu ūdens piebarošanas apjoms ne vairāk kā 1.0 t/h;
 • Siltumtīklu ūdens kvalitātes automatizētas kontroles ieviešana;
 • Turpināt darbu pie koksnes šķeldas (videi draudzīga kurināmā) īpatsvara palielināšanas kurināmā bilancē.

Vides aizsardzībai 2022. gadā ir izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Sagatavot un izdot Ilgtspējas gada pārskatu par 2021. gadu (izpildīts);
 • Efektīvi izmantot ūdens resursus: siltumtrašu ūdens piebarošanas apjoms ne vairāk kā 1.0 t/h. (nav izpildīts. Siltumtrašu ūdens piebarošanas apjoms ir 1.39 t/h, jo tika ka veikti vairāki bio-katliekārtu remontdarbi un novērstas avārijas siltumtrasēs);
 • Aprēķināt uzņēmuma CO2 pēdu (izpildīts);
 • Palielināt koksnes šķeldas (videi draudzīga kurināmā) īpatsvaru kurināmā bilancē (izpildīts):
  1. uzbūvēta jauna šķeldas katlu māja Ģenerāļa Baloža ielā 23 A, ražošana uzsākta 2022. gada janvārī;
  2. projekta “Fosilā kurināma aizstāšana Liepāja” realizācija. Prognozētais projekta realizācijas laiks ir 14 mēneši pēc līguma noslēgšanas. Plānots, ka jaunā katlumāja siltumenerģijas ražošanu uzsāks 2023./2024. gada apkures sezonā.).

Vides politika

SIA “Liepājas enerģija” Vides politika atbilstoši uzņēmuma vērtībām raksturo uzņēmuma filozofiju un attieksmi pret apkārtējo vidi. Tā ietver vides pārvaldības pamatprincipus, īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību orientētas darbības. Vides politikas mērķis ir nepārtraukti uzlabot vides sniegumu, ieviešot tīrāku ražošanu un labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, un novēršot vai samazinot uzņēmuma darbības radīto ietekmi uz vidi. Ar politikas īstenošanu un mērķu realizāciju vides aizsardzības jomā uzņēmumā atbild vides un darba aizsardzības speciālists.

Vides politikas galvenie pamatprincipi:

 • identificēt iespējamos vides riskus un maksimāli samazināt to nelabvēlīgo iedarbību uz apkārtējo vidi visās uzņēmuma darbības sfērās;
 • ieviest labākos iespējamos tehniskos paņēmienus vai tīrāku ražošanu, lai samazinātu piesārņojošo vielu emisiju vidē, ietekmi uz klimata pārmaiņām un radīto atkritumu daudzumu;
 • uzlabot uzņēmuma iekārtu energoefektivitāti, veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un realizēt ražošanas iekārtu un objektu modernizāciju;
 • veicināt nepārtrauktu vides snieguma uzlabošanu katrā struktūrvienībā un visā uzņēmumā kopumā, veicinot resursu efektīvu izmantošanu;
 • plānojot uzņēmuma attīstību, izvērtēt investīciju projektu ietekmi uz vidi, nepieļaujot kaitējuma nodarīšanu videi un sabiedrības interesēm, kā arī nodrošinot kaitējuma videi maksimālu samazināšanu plānoto objektu būvniecības, rekonstrukcijas un pārbūves posmos;
 • nodrošināt atbildīgo darbinieku kompetenci vides jomā, veicināt darbinieku vides apziņas veidošanu katrā darbavietā un informēt darbiniekus par vides aizsardzības jautājumiem uzņēmumā;
 • regulāri un atklāti informēt sabiedrību un ieinteresētās puses par uzņēmuma aktivitātēm vides jomā, energoefektivitāti un “zaļās” enerģijas būtisko lomu apkārtējās vides saglabāšanā;
 • veicināt “zaļā” iepirkuma pamatprincipu ieviešanu un iekļaušanu uzņēmuma iepirkumu procedūrās. Iekļaut vides aizsardzības prasības tehniskajās specifikācijās un līguma izpildes nosacījumos.

Energopārvaldība

Apliecinot, ka SIA “Liepājas enerģija” savā darbībā pārvalda racionālu un efektīvu enerģijas izmantošanu, 2017. gadā uzņēmums saņēmis energopārvaldības sistēmas sertifikātu, kas atbilst starptautiskā standarta ISO 50001:2011 prasībām. Energopārvaldības sistēmas mērķis ir uzlabot energoefektivitāti un veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, kā rezultātā, racionāli izmantojot uzņēmuma resursus, tiktu samazināta gan ietekme uz apkārtējo vidi, gan arī uzņēmuma enerģijas izmaksas. Sertifikāta saņemšana ir arī apliecinājums labai vides pārvaldības praksei, kas atbilst Liepājas pilsētas pašvaldības 2014. gadā apstiprinātajai Liepājas ilgtspējas stratēģijai enerģētikā 2014. – 2020. gadam.

Energopārvaldes sistēmas pamatprincipi:

 • veikt nepārtrauktu energoefektivitātes rādītāju izvērtēšanu
 • kontrolēti un efektīvi izmantot enerģijas resursus, lai samazinātu darbības ietekmi uz vidi un uzņēmuma enerģijas izmaksas
 • rūpēties par atbildīgo darbinieku kompetenci un nodrošināt nepieciešamos resursus mērķu sasniegšanai energopārvaldības jomā, tādējādi veicinot darbinieku izpratni par energoefektivitātes pilnveides iespējā

Zaļās izcilības balva

2017. gadā SIA “Liepājas enerģija” saņēma Valsts vides dienesta (VVD) iedibināto “Zaļās izcilības balvu”. Balva ir apliecinājums, ka uzņēmumā vides aizsardzības normatīvo aktu prasības tiek ievērotas visaugstākajā līmenī, un uzņēmums mērķtiecīgi un regulāri veic ieguldījumu vides aizsardzībā un apkārtējās vides saglabāšanā. Zaļās izcilības apliecinājums tiek piešķirts uz trīs gadiem, iekļaujot visus nominantus Zaļajā sarakstā, kas pieejams Valsts vides dienesta mājaslapā hwww.vvd.gov.lv. “Zaļās izcilības balva” tiek pasniegta kopš 2015. gada.

Dalība iniciatīvās

SIA “Liepājas enerģija” vadībai ir svarīgi savu uzņēmējdarbību realizēt atbilstoši apkārtējās vides ilgtspējas saglabāšanai. Tāpat arī uzņēmuma darbinieki ar savu piemēru tiecas stiprināt sabiedrībā viedokli, ka nepieciešams rūpēties par apkārtējo vidi, saglabājot to drošu un sakoptu – katru gadu uzņēmums piedalās dažādās iniciatīvās, kas veicina izpratni par ilgtspējīgas vides saglabāšanu.

Sadarbība ar augstākajām un profesionālajām izglītības iestādēm – “Liepājas enerģija” sadarbojas ar PIKC Liepājas Valsts tehnikumu, Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāli un Liepājas Universitāti, organizējot vieslekcijas, ekskursijas, praktiskās nodarbības, kā arī nodrošinot studentiem prakses iespējas uzņēmumā – ar mērķi izglītot un pilnveidot jauniešu, kuri izvēlējušies ar vides aizsardzību un inženiertehnisko zinātņu jomām saistītus studiju virzienus – profesionālās zināšanās. “Liepājas enerģija” ir pārliecināta, ka ieguldījums jauniešos ir zinoši un profesionāli nākotnes darbinieki.

Lielā Talka – Katru gadu SIA “Liepājas enerģija” kopā ar lielākajiem klientiem vai sadarbības partneriem piedalās Vislatvijas vides sakopšanas iniciatīvā, sakopjot un labiekārtojot kādu pilsētnieku iecienītu pastaigu vai atpūtas vietu. 2018. gadā tā bija pludmales un kāpu zonu teritorija. Aprīlis uzņēmumā tiek pasludināts par spodrības mēnesi, kad darbinieki sakopj arī savas individuālās darbavietas.

Zemes stunda – Jau vairākus gadus SIA “Liepājas enerģija” piedalās iniciatīvā Zemes stunda, kuras laikā tiek izslēgts ēku fasādes apgaismojumu divos objektos – biokoģenerācijas stacijā, Kaiju ielā 33 un gāzes koģenerācijas stacijā, Tukuma ielā 2A, Liepājā, kā arī iespēju robežās samazināts elektroenerģijas patēriņš abos objektos, neietekmējot nepārtrauktu un drošu ražošanas procesu norisi.

Vislatvijas šķiratlons – 2017. un 2018. gadā SIA “Liepājas enerģija” piedalās AS “Latvijas Zaļais punkts” un SIA “Office Day” organizētajā Vislatvijas Šķiratlonā, šķirojot sadzīves atkritumus – papīra un kartona, plastmasas, stikla, metāla un skārda izstrādājumus, kā arī baterijas, akumulatorus un ražošanas laikā radušos bīstamos atkritumus.

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI