Liepājas Universitātes akadēmiskajam personālam noslēgusies stažēšanās uzņēmumos, tostarp Liepājas enerģijā

2019. gadā sešpadsmit Liepājas Universitātes (LiepU) mācībspēki stažējāsdažādos uzņēmumos Latvijā, četrās stratēģiskās specializācijas jomās – ”Mākslas”, ”Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, ”Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektrotehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” un ”Vides aizsardzība”, laipilnveidotu savas profesionālās kompetences sadarbībā ar uzņēmumiem, stiprinātu un attīstītu studiju virzienu jomu izglītības sasaisti ar tautsaimniecību, nodrošinātu LiepU studentu vajadzībām atbilstošu laikmetīgu augstāko izglītību un integrētu akadēmiskā personāla profesionālās kompetences studiju kursu īstenošanā. Stažēšanās ilga no 2019. gada februāra sākuma līdz decembra beigām Liepājā un tās apkārtnē un Rīgā, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta ”Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” Nr. 8.2.2.0/18/A/021 finansiālam atbalstam.

LiepU mācībspēki bija izvēlējušies stažēties dažādos atzītos uzņēmumos, kuri ir vieni no vadošajiem nozarē reģionā, Baltijā un plašākā mērogā pasaulē un kuri ietver inovācijas, pētniecību un tehnoloģiju attīstību. Tie bija SIA ”Liepājas enerģija”, AS ”Emergn”, SIA ”Giraffe360”, SIA ”fon Films”, SIA ”PR Kvadrāts”, SIA ”Spoku Lapsa”, SIA ”ZOOVILLA”, SIA ”SKARA”, SIA ”eVan Group”, SIA ”Mārketinga projektu aģentūra Fortius, SIA ”Vides un Ģeoloģijas serviss”, SIA Tūrisma aģentūra ”AP SAULI”, bioloģiskā zemnieku saimniecība ”Turaidas” un SIA ”BPO Liepāja”.

LiepU studiju prorektore Māra Zeltiņa stažējās uzņēmumā SIA ”Liepājas enerģija”, apgūstot šķeldas mitruma un pelnu noteikšanas metodiku. Piedaloties stažēšanās, par saviem ieguvumiem Māra Zeltiņa norāda gūtās atziņas no zinātniskās literatūras par mikrobioloģiskajiem procesiem šķeldas krautnē, eksperimentālo šķeldas krautņu izpēti un sagatavotos ieteikumus noteikto risku vadībai, kuri izmantojami bakalaura studiju programmas ”Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija” studiju kursā ”Bioķīmija”, kā arī pētnieciskajā darbā. Tika tematiski papildināts studiju kurss ”Ilgtspējīga attīstība”, apkopoti darba devēju viedokļi un ieteikumi jaunās bakalaura studiju programmas ”Vides inovāciju tehnoloģijas” izstrādei, sagatavota anketa jomas speciālistiem par nākotnes vides speciālistu sagatavošanu, precizēti iespējamie studentu prakses uzdevumi uzņēmumā. Tāpat kopā ar uzņēmuma vides un darba aizsardzības inženieri Guntu Zaldenieci tika pieteikts un nolasīts referāts ”Uzglabāšanas ietekme uz šķeldas īpašībām” LiepU 22. starptautiskajā zinātniskajā konferencē ”Sabiedrība un kultūra: laikmeta zīmes un simboli”.

LiepU docents, Izglītības un sociālo zinātņu institūta vadošais pētnieks Arturs Medveckis stažējās SIA Tūrisma aģentūrā ”AP SAULI” Liepājā un kā savus stažēšanās ieguvumus atzīmē iegūtās padziļinātās zināšanas komercdarbības jomā, kas ietver pakalpojumu nodrošinājumam nepieciešamās kompetences loģistikas jomā. Tika izveidota reportāža ar autorfotogrāfijām, kas turpmāk izmantojama zinātniskajās konferencēs, integrējama akadēmiskajā darbā kultūrizglītojošajās lekcijās: kultūras vēsturē, kultūras antropoloģijā, kultūras socioloģijā, kultūras tūrismā un starptautiskā tūrisma studiju kursu nodrošinājumam. Docents uzsver, ka iegūtā informācija apkopotā veidā izmantojama tūrisma piedāvājumu kvalitātes saglabāšanai un turpmākajai pilnveidei.”Stažēšanās laikā diskutējām ar uzņēmuma vadību un tā personālu par informācijas barjeru pārvarēšanu, ceļojuma grupas komplektēšanas optimālajiem variantiem, ceļotāju-pakalpojumu ņēmēju informēšanas aspektiem par ētiskas dabas jautājumiem un saskarsmes kultūru, akcentējām pozitīvās pieredzes multiplicēšanas nepieciešamību un sadarbību ar akadēmiskās vides speciālistiem”.

Stažēšanās noslēgumā tika veikta arī aptauja ”Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla stažēšanās pasākumos gūtie rezultāti pie komersantiem 2019. gadā”, kurā izvērtēta mācībspēku gūtā profesionālā kompetenču pilnveide un to ietekme uz stratēģisko specializācijas jomu stiprināšanu un attīstību. Aptaujā secināts, ka stažēšanās laikā ir pilnveidotas 35 dažāda veida profesionālās kompetences, zināšanas un prasmes (arī padziļināti), kuras ir integrētas attiecīgo studiju virzienu studiju kursu īstenošanā bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās. Stažēšanās laikā gūtie rezultāti ir ne tikai ieguvums ciešākai universitātes sadarbībai ar uzņēmumiem, cenšoties uzlabot uzņēmumu piedāvāto pakalpojumu klāstu ar teorētisku un zinātnē balstītu pieredzi un pašiem mācībspēkiem gūstot jaunu, praktisku pieredzi, vērojot nozarē notiekošos procesus, bet tā ietekme ir jūtama arī studējošo mācību procesā un reģionālajā pilsētu uzņēmējdarbības vidē. Turklāt stažējušies mācībspēki šī projekta ietvaros no oktobra sākuma uzsāks pilnveidot savas zināšanas LiepU organizētajos angļu valodas kursos.

Informāciju sagatavoja:

www.liepajniekiem.lv

 

 

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI