Valdība apstiprina VARAM izstrādāto atbalsta programmu fosilā kurināmā nomaiņai mājsaimniecībās

Avots: www.varam.gov.lv

Rīga, 2022. gada 1. martā – Ministru kabinets apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto noteikumu projektu “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai” nolikums”, kas paredz finansiālu atbalstu atjaunojamo energoresursu iekārtu iegādei  mājsaimniecībās.

Ministrs Plešs: “Ministrijā esam izstrādājuši šo  atbalsta programmu iedzīvotājiem pieaugušo energoresursu cenu samazināšanai un to kompensēšanai. Šis lēmums ir arī solis uz priekšu mūsu enerģētiskās neatkarības veicināšanā, kas ir īpaši svarīgi, reaģējot uz Krievijas izvērsto karadarbību Ukrainā. Tas ļaus mums kāpināt atjaunojamo energoresursu jaudas un sniegs iedzīvotājiem nepieciešamo atbalstu, lai ilgtermiņā samazinātu rēķinus par elektrības un siltumenerģijas patēriņu.”

Viens no risinājumiem ir daudz plašāka atjaunojamo energoresursu iekārtu izmantošana enerģijas ražošanai pašpatēriņa nodrošināšanai mājsaimniecībās. VARAM izstrādātā atbalsta programma paredz atbalsta sniegšanu fosilā kurināmā (piemēram, dabasgāzes, dīzeļdegvielas, akmeņogļu) iekārtu nomaiņai pret jaunām atjaunojamos energoresursus izmantojošām iekārtām (biomasas granulu katli, siltumsūkņi, saules kolektori) vai pieslēgšanos centralizētai siltumapgādes sistēmai, kā arī elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamajiem energoresursiem (saules paneļi, vēja ģeneratori) mājsaimniecības pašpatēriņa vajadzībām.

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana mājsaimniecībās, atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi uzstādīšanai dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu un piegādi mājsaimniecības vajadzībām, vai mājsaimniecību pieslēgumu izveidošanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

Atbalsts tiks sniegts iedzīvotājiem, kuriem ir īpašumtiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu t.i. viena dzīvokļa māju, dārza māju, individuālu dzīvojamo māju un vasarnīcu ar koka, mūra vai mūra-koka ārsienām, divu dzīvokļu māju, kā arī dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu māju, lai tajā īstenotu plānotās aktivitātes. VARAM atbalsta programmā ir ietvērusi nosacījumus atbalsta saņēmējiem, kā arī dzīvojamām mājām, piemēram, dzīvojamai mājai ir jābūt nodotai ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai Vides investīciju fondā, kā arī dzīvojamajā mājā nedrīkst veikt saimniecisko darbību. Par vienu dzīvojamo māju varēs iesniegt vienu projekta iesniegumu.

Atbalsta programmas ietvaros pieejamais kopējais finansējums ir 20 000 000 eiro. Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais maksimālais atbalsts ir līdz 15 000 eiro. Konkursa ietvaros aktivitātes jāīsteno līdz brīdim, kamēr beidzas pieejamais atbalsta apjoms, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim. Ministrija paredzējusi, ka atbalsts konkursa ietvaros tiek sniegts granta – vienreizēja maksājuma – veidā pēc iekārtas iegādes un uzstādīšanas. Paredzēts, ka maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniegs 70% no siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādes vai mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksām, nepārsniedzot noteiktu atbalsta apjomu atkarībā no konkrētas atjaunojamo energoresursu iekārtas un tās parametriem.

Konkursa nolikums paredz, ka mājsaimniecībām būs iespējams saņemt atbalstu esošu apkures katlu nomaiņai, kuros tiek izmantots fosilais kurināmais pret jaunām siltumenerģijas ražošanas iekārtām: energoefektīvu un ekodizaina prasībām atbilstošu koksnes biomasas katlu, kas piemērots granulu kurināmajam, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot) iegādei; saules kolektoru sistēmu ar akumulācijas tvertnes tilpumu līdz 400 l (ieskaitot) iegādei un siltumsūkņu (gaiss, ūdens, zeme) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot) iegādei. Vienlaikus ir paredzēts atbalsts jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādei: saules elektrostaciju ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot) ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam un vēja ģeneratoru ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot) ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam. Tāpat tiks sniegts atbalsts arī mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmas  projektēšanai un siltummezgla izveidei.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” pieņems un vērtēs projektu iesniegumus, kā arī  pieņems lēmumus par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu. Nolikums arī paredz starp iedzīvotāju un Vides investīciju fondu  noslēgt līgumu. Konkurss tiks izsludināts 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

Atgriezties

PIESAKIES KONSULTĀCIJAI